skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 89  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sentencia del Tribunal General de 1 de febrero de 2012, Región valona/Comisión (Asunto T-237/09)

Pernas García, Juan José

Actualidad Jurídica Ambiental, 2012, Issue 11, pp.47-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1989-5666

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 14 de febrero de 2012, Flachglas Torgau GmbH, asunto C-204/09

Pernas García, Juan José

Actualidad Jurídica Ambiental, 2012, Issue 12, pp.32-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1989-5666

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jurisprudencia ambiental en Galicia

Pernas García, Juan José

Revista Catalana de Dret Ambiental, 2011, Vol.2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2014-038X

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sentencia del TJUE (Gran Sala) de 28 de febrero de 2012, Inter-Environnement Wallonie ASBL, asunto C-41/11

Pernas García, Juan José

Actualidad Jurídica Ambiental, 2012, Issue 12, pp.39-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1989-5666

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 18 de octubre de 2011, Antoine Boxus, asuntos C‑128/09, C‑129/09, C‑130/09, C‑131/09, C‑134/09 y C‑135/09

Pernas García, Juan José

Actualidad Jurídica Ambiental, 2011, Issue 7, pp.50-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1989-5666

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sentencia del Tribunal General de 7 de marzo de 2013, Rütgers Germany y otros/ECHA, asunto T-96/10

Pernas García, Juan José

Actualidad Jurídica Ambiental, 2013, Issue 24, pp.60-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1989-5666

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sentencia del Tribunal de justicia (Sala Cuarta) de 18 de abril de 2013, asunto C‑463/11

Pernas García, Juan José

Actualidad Jurídica Ambiental, 2013, Issue 24, pp.69-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1989-5666

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-158/12, Comisión Europea/Irlanda

Pernas García, Juan José

Actualidad Jurídica Ambiental, 2013, Issue 24, pp.72-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1989-5666

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sentencia de 23 de abril de 2003 (sala décima), asunto C-331/11, Comisión Europea/República Eslovaca

Pernas García, Juan José

Actualidad Jurídica Ambiental, 2013, Issue 24, pp.74-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1989-5666

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

J. José Pernas García

Pernas García, Juan José

Actualidad Jurídica Ambiental, 2013, Issue 24, pp.76-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1989-5666

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 25 de abril de 2013, asunto T‑526/10, Inuit Tapiriit Kanatami

Pernas García, Juan José

Actualidad Jurídica Ambiental, 2013, Issue 24, pp.81-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1989-5666

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 11 de abril de 2013, asunto C-260/11, The Queen

Pernas García, Juan José

Actualidad Jurídica Ambiental, 2013, Issue 24, pp.97-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1989-5666

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 23 de enero de 2014, asunto C-537/11, Mattia Manzi y Compagnia Naviera Orchestra contra Capitaneria di Porto di Genova

Pernas García, Juan José

Actualidad Jurídica Ambiental, 2014, Issue 32, pp.84-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1989-5666

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sentencia del Tribunal De Justicia (Sala Décima) de 16 de enero de 2014, asunto C‑67/12, Comisión Europea/Reino de España

Pernas García, Juan José

Actualidad Jurídica Ambiental, 2014, Issue 32, pp.87-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1989-5666

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera) de 19 de diciembre de 2012, asunto C-68/11, Comisión Europea/República Italiana

Pernas García, Juan José

Actualidad Jurídica Ambiental, 2013, Issue 20, pp.28-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1989-5666

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sentencia de 19 de diciembre de 2012, asunto C-279/11, Comisión Europea/Irlanda

Pernas García, Juan José

Actualidad Jurídica Ambiental, 2013, Issue 20, pp.31-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1989-5666

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sentencia de 19 de diciembre de 2012, asunto C-374/11, Comisión Europa/Irlanda

Pernas García, Juan José

Actualidad Jurídica Ambiental, 2013, Issue 20, pp.35-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1989-5666

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jurisprudencia ambiental en Galicia (Primer semestre 2012)

Pernas García, Juan José

Revista Catalana de Dret Ambiental, 2012, Vol.3(1) [Tạp chí có phản biện]

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jurisprudencia ambiental en Galicia (Segundo semestre 2012)

Pernas García, Juan José

Revista Catalana de Dret Ambiental, 2012, Vol.3(2) [Tạp chí có phản biện]

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jurisprudencia ambiental en Galicia

Pernas García, Juan José

Revista Catalana de Dret Ambiental, 2013, Vol.4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2014-038X

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 89  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (81)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (2)
 2. 2002đến2004  (2)
 3. 2005đến2009  (5)
 4. 2010đến2012  (37)
 5. Sau 2012  (43)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Spanish  (78)
 2. Catalan  (9)
 3. English  (7)
 4. Portuguese  (1)
 5. French  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...