skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 107  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diffeomorphic demons: Efficient non-parametric image registration

Vercauteren, Tom ; Pennec, Xavier ; Perchant, Aymeric ; Ayache, Nicholas

Neuroimage, 2009, Vol.45(1), pp.S61-S72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2008.10.040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCEDE ET APPAREIL DE TRAITEMENT D'IMAGE
IMAGE PROCESSING METHOD AND APPARATUS

Perchant, Aymeric ; Savoire, Nicolas

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image processing method and apparatus

Perchant Aymeric ; Savoire Nicolas

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image processing method and apparatus

Perchant, Aymeric ; Savoire, Nicolas

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Método y aparato de procesamiento de imagen

Perchant, Aymeric ; Savoire, Nicolas

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BILDVERARBEITUNGSVERFAHREN UND -VORRICHTUNG
PROCÉDÉ ET APPAREIL DE TRAITEMENT D'IMAGE
IMAGE PROCESSING METHOD AND APPARATUS

Perchant, Aymeric ; Savoire, Nicolas

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMAGE PROCESSING METHOD AND APPARATUS

Perchant Aymeric ; Savoire Nicolas

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Procedimiento y sistema de superresolución de imágenes confocales adquiridas a través de una guía de imagen, y dispositivo utilizado para la puesta en ejecución de dicho procedimiento

Berier, Frederic ; Perchant, Aymeric

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN UND SYSTEM FÜR SUPERAUFLÖSUNG VON DURCH EINE BILDFÜHRUNG BESCHAFFTEN KONFOKALEN BILDERN UND ZUR IMPLEMENTIERUNG EINES SOLCHEN VERFAHRENS VERWENDETE EINRICHTUNG

Berier, Frederic ; Perchant, Aymeric

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image processing method and apparatus

Perchant, Aymeric ; Savoire, Nicolas

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BILDVERARBEITUNGSVERFAHREN UND -VORRICHTUNG
PROCÉDÉ ET APPAREIL DE TRAITEMENT D'IMAGE
IMAGE PROCESSING METHOD AND APPARATUS

Perchant, Aymeric ; Savoire, Nicolas

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and system for super-resolution of confocal images acquired through an image guide, and device used for implementing such a method

Berier Frederic ; Perchant Aymeric

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ ET APPAREIL DE TRAITEMENT D'IMAGE
IMAGE PROCESSING METHOD AND APPARATUS

Perchant, Aymeric ; Savoire, Nicolas

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ ET APPAREIL DE TRAITEMENT D'IMAGE
IMAGE PROCESSING METHOD AND APPARATUS

Perchant, Aymeric ; Savoire, Nicolas

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCEDE ET APPAREIL DE TRAITEMENT D'IMAGE
IMAGE PROCESSING METHOD AND APPARATUS

Perchant, Aymeric ; Savoire, Nicolas

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and system for super-resolution of confocal images acquired through an image guide, and device used for implementing such a method

Berier Frederic ; Perchant Aymeric

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND SYSTEM FOR PROCESSING IMAGES ACQUIRED IN REAL TIME THROUGH A MEDICAL DEVICE

Vercauteren Tom ; Perchant Aymeric ; Lacombe Francois ; Savoire Nicolas

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 107  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (4)
 2. 2003đến2005  (24)
 3. 2006đến2008  (22)
 4. 2009đến2012  (37)
 5. Sau 2012  (20)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (98)
 2. Bài báo  (5)
 3. Book Chapters  (4)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (83)
 2. French  (49)
 3. German  (20)
 4. Spanish  (7)
 5. Chinese  (3)
 6. Danish  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Perchant, Aymeric
 2. Perchant Aymeric
 3. Lacombe, Francois
 4. Le Goualher, Georges
 5. Berier, Frederic

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...