skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 88  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brand experiences in service organizations: Exploring the individual effects of brand experience dimensions

Nysveen, Herbjorn ; Pedersen, Per E ; Skard, Siv

The Journal of Brand Management, April 2013, Vol.20(5), pp.404-423 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1350-231X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intentions to use mobile services: Antecedents and cross-service comparisons

Nysveen, Herbjørn ; Pedersen, Per ; Thorbjørnsen, Helge

Journal of the Academy of Marketing Science, 2005, Vol.33(3), pp.330-346 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-0703 ; E-ISSN: 1552-7824 ; DOI: 10.1177/0092070305276149

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explaining intention to use mobile chat services: moderating effects of gender

Nysveen, Herbjørn ; Pedersen, Per E ; Thorbjørnsen, Helge

Journal of Consumer Marketing, 01 August 2005, Vol.22(5), pp.247-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-3761 ; E-ISSN: 2052-1200 ; DOI: 10.1108/07363760510611671

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Samskaping og innovasjon

Nysveen, Herbjørn ; Thorbjørnsen, Helge ; Pedersen, Per E.

Magma, 2012, Årg. 15, nr. 3, pp.26-34

ISSN: 1500-0788

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ecosystem adoption of practices over time (EAPT): Toward an alternative view of contemporary technology adoption

Nysveen, Herbjørn ; Pedersen, Per E ; Skard, Siv

Journal of Business Research [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963 ; E-ISSN: 1873-7978 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2020.01.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovasjon i merkeopplevelser

Nysveen, Herbjørn ; Pedersen, Per E. ; Skard, Siv ; Thorbjørnsen, Helge

Magma, 2012, Årg. 15, nr. 3, pp.51-58

ISSN: 1500-0788

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Categorizing networked services

Thorbjørnsen, Helge ; Pedersen, Per E ; Nysveen, Herbjørn

European Journal of Marketing, 03 April 2009, Vol.43(3/4), pp.371-397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-0566 ; E-ISSN: 1758-7123 ; DOI: 10.1108/03090560910935488

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Categorizing networked services the role of intrinsic-, user network- and complement network attributes

Thorbjørnsen, Helge; Pedersen, Per E ; Nysveen, Herbjørn

European journal of marketing [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-0566

Toàn văn sẵn có

9
Self service technology : an overview of existing research
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self service technology : an overview of existing research

Nysveen, Herbjørn ; Pedersen, Per E

Series ISSN: 15032140 ; Series ISSN: 1503-2140

Toàn văn sẵn có

10
Service innovation challenges at the policy, industry, and firm level : a qualitative enquiry into the service innovation system
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Service innovation challenges at the policy, industry, and firm level : a qualitative enquiry into the service innovation system

Pedersen, Per E ; Nysveen, Herbjørn

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correction: Reduction of late stillbirth with the introduction of fetal movement information and guidelines - a clinical quality improvement.(Correction)(Correction notice)

Tveit, Julie Victoria Holm ; Saastad, Eli ; Stray - Pedersen, Babill ; Bordahl, Per E. ; Flenady, Vicki ; Fretts, Ruth ; Froen, J Frederik

BMC Pregnancy and Childbirth, Sept 2, 2010, Vol.10, p.49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2393

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correction: Reduction of late stillbirth with the introduction of fetal movement information and guidelines - a clinical quality improvement.(Correction)(Correction notice)

Tveit, Julie Victoria Holm ; Saastad, Eli ; Stray - Pedersen, Babill ; Bordahl, Per E. ; Flenady, Vicki ; Fretts, Ruth ; Froen, J Frederik

BMC Pregnancy and Childbirth, Sept 2, 2010, Vol.10, p.49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2393

Toàn văn sẵn có

13
Brand and customer experience in service organizations : literature review and brand experience construct validation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brand and customer experience in service organizations : literature review and brand experience construct validation

Skard, Siv ; Nysveen, Herbjørn ; Pedersen, Per E

Toàn văn sẵn có

14
A review of mobile services research: Research gaps and suggestions for future research on mobile apps
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review of mobile services research: Research gaps and suggestions for future research on mobile apps

Nysveen, Herbjørn ; Pedersen, Per E ; Skard, Siv E. R

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An exploratory study of customers' perception of company web sites offering various interactive applications: moderating effects of customers' Internet experience

Nysveen, Herbjørn ; Pedersen, Per E

Decision Support Systems, 2004, Vol.37(1), pp.137-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-9236 ; DOI: 10.1016/S0167-9236(02)00212-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prissetting i elektroniske markeder

Pedersen, Per E.

Magma, 2000, Årg. 3, nr 3, pp.30-40

ISSN: 1500-0788

Toàn văn sẵn có

17
Mobile communications: re-negotiation of the social sphere Computer Supported Cooperative Work v. 31
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile communications: re-negotiation of the social sphere Computer Supported Cooperative Work v. 31

Ling, Richard Seyler ; Pedersen, Per E

ISBN10: 1852339314 ; ISBN13: 9781852339319 ; E-ISBN10: 1846282489 ; E-ISBN13: 9781846282485

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
The effects of variety and bundling on choice and satisfaction: Applications to new telecommunication and media services
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of variety and bundling on choice and satisfaction: Applications to new telecommunication and media services

Pedersen, Per E ; Nysveen, Herbjørn

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Delivery device

Pedersen Per E

Toàn văn sẵn có

20
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Pedersen, Per E

Computer Supported Cooperative Work, Mobile Communications: Re-negotiation of the Social Sphere, pp.369-372

ISBN: 9781852339319 ; ISBN: 1852339314 ; E-ISBN: 9781846282485 ; E-ISBN: 1846282489 ; DOI: 10.1007/1-84628-248-9_24

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 88  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (4)
 2. 1995đến2001  (24)
 3. 2002đến2004  (15)
 4. 2005đến2008  (23)
 5. Sau 2008  (21)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (63)
 2. Norwegian  (22)
 3. German  (4)
 4. French  (3)
 5. Spanish  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Pedersen, Per E
 2. Nysveen, Herbjørn
 3. Thorbjørnsen, Helge
 4. Methlie, Leif B
 5. Nysveen, H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...