skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 77  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PCA Based English Handwritten Digit Recognition

Yogish Naik G R

International Journal of Advanced Research in Computer Science, May 2017 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 09765697

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Survey on Face Recognition Techniques

Er, Gurpreet ; Er, Harjot ; Er, Manpreet

International Journal of Advanced Research in Computer Science, May 2017 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 09765697

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient Speech Recognition with Hidden Markov Models

Gautam, Pooja ; Soni, Sarita

International Journal of Advanced Research in Computer Science, May 2017, Vol.8(5) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 09765697

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research Paper - A Hybrid Approach for Voice Recognition Using MFCC, VQ and K-Means Algorithm

Saini, Nisha ; Singh, Dinesh

International Journal of Advanced Research in Computer Science, May 2017, Vol.8(5)

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Survey of Marathi Character Recognition

Mente, Rajivkumar

International Journal of Advanced Research in Computer Science, May 2017, Vol.8(5)

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motion sensor and face recognition based surveillance system Using Raspberry Pi

Madhuravani, B ; Rashmika, M

International Journal of Advanced Research in Computer Science, May 2017

E-ISSN: 09765697

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HDNcfm: Handwritten Digit Recognition System Using No Combination of Feature Maps

Tanwar, Sudeep ; Dobariya, Ashti ; Prajapati, Dhwani

International Journal of Advanced Research in Computer Science, May 2017, Vol.8(5)

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gait recognition based on curvelet transform and PCANet

Chhatrala, R ; Jadhav, D

Pattern Recognition and Image Analysis, Jul 2017, pp.525-531 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10546618 ; E-ISSN: 15556212 ; DOI: 10.1134/S1054661817030075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A method of reducing the number of members of the committee systems of linear inequalities

Mazurov, Vl ; Gilev, D

Pattern Recognition and Image Analysis, Jul 2017, pp.380-386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10546618 ; E-ISSN: 15556212 ; DOI: 10.1134/S105466181703021X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INVESTIGATING FACE RECOGNITION Techniques for PCA AND BPNN

Kaur, Rupinder ; Mittal, Pardeep ; Aggarwal, Shalini

International Journal of Advanced Research in Computer Science, May 2017, Vol.8(5) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 09765697

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast computation of local displacement by stereo pairs

Bobkov, V ; Mel’man, S ; Kudryashov, A

Pattern Recognition and Image Analysis, Jul 2017, pp.458-465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10546618 ; E-ISSN: 15556212 ; DOI: 10.1134/S1054661817030063

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extracting hyponymy of domain entity using Cascaded Conditional Random Fields

Ma, Xiaojun ; Guo, Jianyi ; Yu, Zhengtao ; Mao, Cunli ; Xian, Yantuan ; Chen, Wei

Pattern Recognition and Image Analysis, Jul 2017, pp.637-644 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10546618 ; E-ISSN: 15556212 ; DOI: 10.1134/S1054661817030208

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Punjabi Sign Recognition and Education System for Differently-able Persons

Singh, Amitoj ; Sachdeva, Rohit ; Goyal, Kanika

International Journal of Advanced Research in Computer Science, May 2017, Vol.8(4) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 09765697

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recognizing Named Entities in Text based User Reviews

Chaturvedi, Richa ; Arora, Deepak ; Hazela, Bramah ; Khanna, Pooja

International Journal of Advanced Research in Computer Science, May 2017, Vol.8(5)

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Face Photo Sketch Recognition using Rule Based Fuzzy

Singh, Sandeep ; Singh, Jasbir

International Journal of Advanced Research in Computer Science, May 2017

E-ISSN: 09765697

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of Finger Vein Based in Recognition

Parjapati, Umesh ; Sehrawat, Harkesh ; Siwach, Vikas

International Journal of Advanced Research in Computer Science, May 2017

E-ISSN: 09765697

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Design of Secure File Transfer with Speech Recognition

Saini, Anu ; Malik, Vinita ; Sangwan, Sukhdip

International Journal of Advanced Research in Computer Science, May 2017, Vol.8(5)

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Analysis of Mathematical Expression Recognition Techniques

Nailah Afshan

International Journal of Advanced Research in Computer Science, May 2017

E-ISSN: 09765697

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RECOGNITION OF NATURAL LANGUAGE PROCESSING TO MANAGE DIGITAL ELECTRONIC APPLICATIONS

Singh, Archana

International Journal of Advanced Research in Computer Science, May 2017, Vol.8(5)

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Application of Image Processing - License Plate Recognition

Sandhu, Manjit ; Kaur, Sukhdeep ; Kaur, Jaipreet

International Journal of Advanced Research in Computer Science, May 2017, Vol.8(5)

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 77  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (63)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yashina, V. V.
  2. Gurevich, I. B.
  3. Wang, Jingdong
  4. Fang, Yuchun
  5. Bartoli, Adrien

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...