skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 116  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A focused crawler combinatory link and content model based on T-Graph principles

Seyfi, Ali ; Patel, Ahmed

Computer Standards & Interfaces, 2016, Vol.43, p.1(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5489

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of structured document parsing to focused web crawling

Patel, Ahmed ; Schmidt, Nikita

Computer Standards & Interfaces, 2011, Vol.33(3), pp.325-331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5489 ; DOI: 10.1016/j.csi.2010.08.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empirical evaluation of the link and content-based focused Treasure-Crawler

Seyfi, Ali ; Patel, Ahmed ; Celestino Júnior, Joaquim

Computer Standards & Interfaces, February 2016, Vol.44, pp.54-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5489 ; DOI: 10.1016/j.csi.2015.09.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A focused crawler combinatory link and content model based on T-Graph principles

Seyfi, Ali ; Patel, Ahmed

Computer Standards & Interfaces, January 2016, Vol.43, pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5489 ; DOI: 10.1016/j.csi.2015.07.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond ubiquitous computing: The Malaysian HoneyBee project for Innovative Digital Economy

Patel, Ahmed ; Nordin, Rosdiadee ; Al-Haiqi, Ahmed

Computer Standards & Interfaces, September 2014, Vol.36(5), pp.844-854 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5489 ; DOI: 10.1016/j.csi.2014.01.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An intrusion detection and prevention system in cloud computing: A systematic review

Patel, Ahmed ; Taghavi, Mona ; Bakhtiyari, Kaveh ; Celestino Júnior, Joaquim

Journal of Network and Computer Applications, January 2013, Vol.36(1), pp.25-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1084-8045 ; DOI: 10.1016/j.jnca.2012.08.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An analysis of web proxy logs with query distribution pattern approach for search engines

Taghavi, Mona ; Patel, Ahmed ; Schmidt, Nikita ; Wills, Christopher ; Tew, Yiqi

Computer Standards & Interfaces, January 2012, Vol.34(1), pp.162-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5489 ; DOI: 10.1016/j.csi.2011.07.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cooperative game theoretic approach using fuzzy Q-learning for detecting and preventing intrusions in wireless sensor networks

Shamshirband, Shahaboddin ; Patel, Ahmed ; Anuar, Nor Badrul ; Kiah, Miss Laiha Mat ; Abraham, Ajith

Engineering Applications of Artificial Intelligence, June, 2014, Vol.32, p.228(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-1976

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Document Selection in a Distributed Search Engine Architecture

Al-Janabi, Samaher ; Patel, Ahmed; Patel, Ahmed (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 31, 2016

DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2015.23.07.22398

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid lossless compression of short text messages

Kalajdzic, Kenan ; Ali, Samaher Hussein ; Patel, Ahmed

Computer Standards & Interfaces, Jan, 2015, Vol.37, p.53(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5489

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical model based on green criteria for optical backbone network interconnection

Gutierrez, Jose ; Riaz, Tahir ; Pedersen, Jens M. ; Patel, Ahmed ; Madsen, Ole B.

Computer Standards & Interfaces, Nov, 2011, Vol.33(6), p.574(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5489

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An appraisal and design of a multi-agent system based cooperative wireless intrusion detection computational intelligence technique

Shamshirband, Shahaboddin ; Anuar, Nor Badrul ; Kiah, Miss Laiha Mat ; Patel, Ahmed

Engineering Applications of Artificial Intelligence, Oct, 2013, Vol.26(9), p.2105(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-1976

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel methodology towards a trusted environment in mashup web applications

Patel, Ahmed ; Al-Janabi, Samaher ; Alshourbaji, Ibrahim ; Pedersen, Jens

Computers & Security, 2015, Vol.49, p.107(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4048

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel methodology towards a trusted environment in mashup web applications

Patel, Ahmed ; Al-Janabi, Samaher ; Alshourbaji, Ibrahim ; Pedersen, Jens

Computers & Security, March 2015, Vol.49, pp.107-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4048 ; DOI: 10.1016/j.cose.2014.10.009

Toàn văn sẵn có

15
A focused crawler combinatory link and content model based on T-Graph principles
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A focused crawler combinatory link and content model based on T-Graph principles

Seyfi, Ali ; Patel, Ahmed

Computer Standards & Interfaces, 01/2016, Vol.43, C, pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09205489 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.csi.2015.07.001

Toàn văn sẵn có

16
An Interactive Visualization Tool for Animating Behavior of Cryptographic Protocols
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Interactive Visualization Tool for Animating Behavior of Cryptographic Protocols

Maeref, Mabroka ; Algali, Fatma ; Patel, Ahmed ; Shukur, Zarina

International Journal of Network Security & Its Applications, 03/31/2015, Vol.7(2), pp.23-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09752307 ; E-ISSN: 09749330 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5121/ijnsa.2015.7202

Toàn văn sẵn có

17
Application of structured document parsing to focused web crawling
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of structured document parsing to focused web crawling

Patel, Ahmed ; Schmidt, Nikita

Computer Standards & Interfaces, 3/2011, Vol.33(3), pp.325-331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09205489 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.csi.2010.08.002

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid lossless compression of short text messages

Kalajdzic, Kenan ; Ali, Samaher Hussein ; Patel, Ahmed

Computer Standards & Interfaces, January 2015, Vol.37, pp.53-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5489 ; DOI: 10.1016/j.csi.2014.05.005

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An unfair semi-greedy real-time multiprocessor scheduling algorithm

Alhussian, Hitham ; Zakaria, Nordin ; Patel, Ahmed

Computers and Electrical Engineering, February 2016, Vol.50, pp.143-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7906 ; DOI: 10.1016/j.compeleceng.2015.07.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-Time Curvature Defect Detection on Outer Surfaces Using Best-Fit Polynomial Interpolation

Golkar, Ehsan ; Prabuwono, Anton ; Patel, Ahmed

Sensors, 2012, Vol.12(11), pp.14774-14791 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14248220 ; DOI: 10.3390/s121114774

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 116  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (111)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (17)
 2. 1993đến1998  (14)
 3. 1999đến2005  (22)
 4. 2006đến2013  (29)
 5. Sau 2013  (34)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Patel, Ahmed
 2. Patel, A
 3. Schmidt, Nikita
 4. Al-Janabi, Samaher
 5. Pedersen, Jens

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...