skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RadNuc: A graphical user interface to deliver dose rate patterns encountered in nuclear medicine with a 137Cs irradiator

Pasternack, Jordan B. ; Howell, Roger W.

Nuclear Medicine and Biology [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0969-8051 ; DOI: 10.1016/j.nucmedbio.2012.11.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTIBODY COCKTAILS FOR BREAST CANCER RADIOIMMUNOTHERAPY

Howell Roger W ; Akudugu John M ; Pasternack Jordan B

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Howell, Roger W.
  2. Howell, R.W.
  3. Pasternack Jordan B
  4. Howell Roger W
  5. Pasternack, Jordan B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...