skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oxidation of aluminium-lithium alloys in the solid and liquid states

Partridge, P. G

International Materials Reviews, 01 January 1990, Vol.35(1), pp.37-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-6608 ; E-ISSN: 1743-2804 ; DOI: 10.1179/095066090790323939

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure of vapour quenched Ti–29 wt% Mg alloy solid solution

Zheng, J. ; Partridge, P. ; Steeds, J. ; Wilkes, D. ; Ward-Close, C.

Journal of Materials Science, 1997, Vol.32(12), pp.3089-3099 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1023/A:1018682130018

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and interfaces in diamond coated steel wires

PARTRIDGE, P. ; YOUNES, C. ; NICHOLSON, J ; MEADEN, G ; NICHOLSON, E. ; BLEAY, S ; GILMORE, C

Journal of Materials Science, 1997, Vol.32(16), pp.4201-4208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1023/A:1018634814881

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Processing of advanced continuous fibre composites: Current practice and potential developments

Partridge, P. G ; Ward-Close, C. M

International Materials Reviews, 01 January 1993, Vol.38(1), pp.1-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-6608 ; E-ISSN: 1743-2804 ; DOI: 10.1179/imr.1993.38.1.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Star trek materials today?

Partridge, P. ; Griffith, P. ; Ward-Close, C. ; Partridge, P.

JOM, 1997, Vol.49(6), pp.4-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-4838 ; E-ISSN: 1543-1851 ; DOI: 10.1007/BF02914697

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The crystallography and deformation modes of hexagonal close-packed metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The crystallography and deformation modes of hexagonal close-packed metals

Partridge, P. G.

International Materials Reviews, 01/1967, Vol.12(1), pp.169-194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-6608 ; E-ISSN: 1743-2804 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1179/imr.1967.12.1.169

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Deformation of Electron Beam Welded Ti-6Al-4V Alloy Sheet under Superplastic Conditions
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deformation of Electron Beam Welded Ti-6Al-4V Alloy Sheet under Superplastic Conditions

Partridge, P G ; Dunford, D V; Royal Aerospace Establishment Farnborough (United Kingdom) (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

8
Deformation of Ti-6Al-4V Bar and Extrusion under Superplastic Forming Conditions
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deformation of Ti-6Al-4V Bar and Extrusion under Superplastic Forming Conditions

Dunford, D V ; Partridge, P G; Royal Aerospace Establishment Farnborough (United Kingdom) (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

9
Effect of Superplastic Deformation on the Surface Roughness of Sheet
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Superplastic Deformation on the Surface Roughness of Sheet

Partridge, P G ; Dunford, D V; Royal Aerospace Establishment Farnborough (United Kingdom) (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

10
Deformation of Extruded Titanium Alloys Under Superplastic Conditions
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deformation of Extruded Titanium Alloys Under Superplastic Conditions

Dunford, D V ; Partridge, P G; Royal Aerospace Establishment Farnborough (United Kingdom) (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

11
Fatigue and Impact Strength of Diffusion Bonded Titanium Alloy Joints
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fatigue and Impact Strength of Diffusion Bonded Titanium Alloy Joints

Baker, T S ; Partridge, P G; Royal Aerospace Establishment Farnborough (United Kingdom) (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

12
SLIP BAND EXTRUSION IN FATIGUED CLOSE PACKED HEXAGONAL METALS
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

SLIP BAND EXTRUSION IN FATIGUED CLOSE PACKED HEXAGONAL METALS

Partridge,P. G; Royal Aircraft Establishment Farnborough (England) (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

13
RESOLVED SHEAR STRESS FACTORS FOR SLIP AND (-1012) -1011 TWINNING IN TITANIUM
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

RESOLVED SHEAR STRESS FACTORS FOR SLIP AND (-1012) -1011 TWINNING IN TITANIUM

Partridge,P G ; Peel,C J; Royal Aircraft Establishment Farnborough (England) (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discussion

Polmear, I. J. ; Brook, G. B. ; Hondros, E. D. ; Wyatt, L. M. ; Hunsicker, H. Y. ; Partridge, P. G. ; Cooper, G. ; Imrie, W. M. ; Tyrer, H. ; Morton, P. H. ; Nicholson, R. B. ; Duckworth, W. E. ; Miles, D. E. ; Restall, J. E. ; Holmes, D. R. ; Stubbington, C. A. ; Skerrey, E. W.

Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences (1934-1990), 1976, Vol.282(1307), pp.437-450 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0080-4614 ; E-ISSN: ; DOI: 10.1098/rsta.1976.0056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANGKONDENSERAD ALUMINIUMLEGERING INNEHALLANDE KROM OCH JERN

Bickerdike R L ; Clark D ; Eastabrook J N ; Hughes G ; Mair W N ; Partridge P G ; Ranson H C

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NO753153L

Mair W N ; Partridge P G ; Ranson H C ; Bickerdike R L ; Clark D ; Eastabrook J N ; Hughes G

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ALUMINIUMLEGERING

Bickerdike R L ; Clark D ; Eastabrook J N ; Hughes G ; Mair W N ; Partridge P G ; Ranson H C

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NO753153

Mair W N ; Partridge P G ; Ranson H C ; Bickerdike R L ; Clark D ; Eastabrook J N ; Hughes G

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1968  (2)
  2. 1968đến1976  (2)
  3. 1977đến1988  (8)
  4. 1989đến1993  (3)
  5. Sau 1993  (3)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

  1. English  (15)
  2. Swedish  (2)
  3. German  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Partridge, P.G
  2. Royal Aerospace Establishment Farnborough
  3. Partridge, P
  4. Partridge P G
  5. Partridge, P. G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...