skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Von Parteien in Europa zu europäischen Parteien

Owetschkin, Dimitrij

DOI: 10.13154/mts.36.2006.149-158

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the Legacies of Armed Rebellion in Burundi's Maquis par Excellence

Van Acker, Tomas

Africa Spectrum, August 2016, Vol.51(2), pp.15-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-0397 ; E-ISSN: 1868-6869 ; DOI: 10.1177/000203971605100202

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

100 Jahre Britische Labour Party: Grundzüge der Quellenlage

Bird, Stephen ; Handschell, Christian

DOI: 10.13154/mts.24.2000.205-223

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dramaturgy of the party conference of the SPD in 1897 in Hamburg; Dramaturgie eines Parteitages - Parteitag der SPD 1897 in Hamburg

Bryde, Nora; Zimmermann, Harm-Peer (Prof.Dr.)

DOI: 10.17192/z2016.0108

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lexikon zur Parteiengeschichte, 1789-1945: Die burgerlichen und kleinburgerlichen Parteien und Verbande in Deutschland, 4 vols

Struve, Walter

The Journal of Modern History, Dec, 1989, Vol.61(4), p.843(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2801

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (4)
  2. German  (3)
  3. Korean  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...