skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Responsible Airtime Approach for True Time-Based Fairness in Multi-Rate WiFi Networks

Yu, Sang Il ; Park, Chang Yun

Sensors (Basel, Switzerland), 28 October 2018, Vol.18(11) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1424-8220 ; PMID: 30373299 Version:1 ; DOI: 10.3390/s18113658

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

KR20100021807

Park, Chang Yun

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

KR20100021808

Park, Chang Yun

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

KR20100021806

Park, Chang Yun

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System of recycling perfluoropolyether oil using ultraviolet rays and control method thereof

Park, Chang Yun ; Park, Jung Min

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intratracheal transplantation of human umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells attenuates Escherichia coli-induced acute lung injury in mice.(Research)(Report)

Kim, Eun Sun ; Chang, Yun Sil ; Choi, Soo Jin ; Kim, Jin Kyu ; Yoo, Hey Soo ; Ahn, So Yoon ; Sung, Dong Kyung ; Kim, Soo Yoon ; Park, Ye Rim ; Park, Won Soon

Respiratory Research, August 15, 2011, Vol.12, p.108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1465-9921

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intratracheal transplantation of human umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells attenuates Escherichia coli-induced acute lung injury in mice.(Research)(Report)

Kim, Eun Sun ; Chang, Yun Sil ; Choi, Soo Jin ; Kim, Jin Kyu ; Yoo, Hey Soo ; Ahn, So Yoon ; Sung, Dong Kyung ; Kim, Soo Yoon ; Park, Ye Rim ; Park, Won Soon

Respiratory Research, August 15, 2011, Vol.12, p.108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1465-9921

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

신발행거
THE SHOES HANGER

Kim, Chun Im ; Park, Chang Yun ; Park, Il Hong

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nodular hepatocellular carcinoma: treatment with subsegmental intraarterial injection of iodine 131-labelled iodized oil

Yoo, Hyung Sik ; Lee, Jong Tae ; Kim, Ki Whang ; Kim, Byung Soo ; Choi, Heung Jai ; Lee, Kyong Sik ; Park, Chan Il ; Park, Chang Yun ; Suh, Jung Ho ; Loh, John J. K.

Cancer, Nov 1, 1991, Vol.68(9), p.1878(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-543X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BREAK, TWIST AND FOLD MULTI PLUG RECEPTACLE

Park, Chang Yun

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bounding cache-related preemption delay for real-time systems

Lee, Chang - Gun ; Lee, Kwangpo ; Hahn, Joosun ; Seo, Yang - Min ; Ha, Rhan ; Hong, Seongsoo ; Park, Chang Yun ; Lee, Minsuk ; Kim. Chong Sang

IEEE Transactions on Software Engineering, Sept, 2001, Vol.27(9), p.805(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-5589

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Threaded Prefetching: A New Instruction Memory Hierarchy for Real-Time Systems

Lee, Minsuk ; Min, Sang ; Shin, Heonshik ; Kim, Chong ; Park, Chang

Real-Time Systems, 1997, Vol.13(1), pp.47-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0922-6443 ; E-ISSN: 1573-1383 ; DOI: 10.1023/A:1007952919024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTRIC HEATING APPLIANCE LOWERING ELECTROMAGNETIC WAVE

Park, Chang Yun

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTRIC HEATING APPLIANCE PREVENTING ELECTROMAGNETIC WAVE

Park, Chang Yun

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOFTWARE SALES METHOD AND SYSTEM

Park, Chang-Yun

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

STONE BED MATTRESS

Park, Chang - Yun

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

STONE MATTRESS

Park, Chang - Yun

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MAGNETIC THERAPEUTIC APPARATUS

Park, Chang - Yun

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MATTRESS

Park, Chang - Yun

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MATTRESS

Park, Chang - Yun

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (5)
 2. 1991đến1996  (7)
 3. 1997đến2004  (7)
 4. 2005đến2011  (8)
 5. Sau 2011  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (18)
 2. Bài báo  (11)
 3. Book Chapters  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Park, Chang-Yun
 2. Park, C.Y.
 3. Park, Chang - Yun
 4. Park, Cy
 5. Chang Yun Park

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...