skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 145  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diagnosing borderline personality disorder

Biskin, Robert S ; Paris, Joel

CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne, 06 November 2012, Vol.184(16), pp.1789-94 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1488-2329 ; PMID: 22988153 Version:1 ; DOI: 10.1503/cmaj.090618

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing of the Guard

Paris, Joel

The Canadian Journal of Psychiatry, September 2013, Vol.58(9), pp.495-496 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0706-7437 ; E-ISSN: 1497-0015 ; DOI: 10.1177/070674371305800902

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is Psychoanalysis Still Relevant to Psychiatry?

Paris, Joel

The Canadian Journal of Psychiatry, May 2017, Vol.62(5), pp.308-312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0706-7437 ; E-ISSN: 1497-0015 ; DOI: 10.1177/0706743717692306

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Mistreatment of Major Depressive Disorder

Paris, Joel

The Canadian Journal of Psychiatry, March 2014, Vol.59(3), pp.148-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0706-7437 ; E-ISSN: 1497-0015 ; DOI: 10.1177/070674371405900306

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making an Impact in 2011: Launching The eCJP, Raising Standards, and Reducing Time to Publish

Paris, Joel

The Canadian Journal of Psychiatry, January 2011, Vol.56(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0706-7437 ; E-ISSN: 1497-0015 ; DOI: 10.1177/070674371105600101

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Natural History of Personality Disorders: Recovery and Residual Symptoms

Paris, Joel

The Canadian Journal of Psychiatry, July 2015, Vol.60(7), pp.301-302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0706-7437 ; E-ISSN: 1497-0015 ; DOI: 10.1177/070674371506000701

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management of borderline personality disorder

Biskin, Robert S ; Paris, Joel

CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne, 20 November 2012, Vol.184(17), pp.1897-902 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1488-2329 ; PMID: 23027916 Version:1 ; DOI: 10.1503/cmaj.112055

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stepped care: an alternative to routine extended treatment for patients with borderline personality disorder

Paris, Joel

Psychiatric services (Washington, D.C.), October 2013, Vol.64(10), pp.1035-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-9700 ; PMID: 23945913 Version:1 ; DOI: 10.1176/appi.ps.201200451

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Year in Review: Continuity and Change

Paris, Joel

The Canadian Journal of Psychiatry, January 2010, Vol.55(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0706-7437 ; E-ISSN: 1497-0015 ; DOI: 10.1177/070674371005500101

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews and Perspectives

Paris, Joel ; Patten, Scott

The Canadian Journal of Psychiatry, January 2014, Vol.59(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0706-7437 ; E-ISSN: 1497-0015 ; DOI: 10.1177/070674371405900101

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antisocial and borderline personality disorders revisited

Paris, Joel ; Chenard-Poirier, Marie-Pierre ; Biskin, Robert

Comprehensive Psychiatry [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-440X ; DOI: 10.1016/j.comppsych.2012.10.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The developmental trajectory of bipolar disorder

Chenard-Poirier, Marie-Pierre ; Paris, Joel

The British journal of psychiatry : the journal of mental science, August 2014, Vol.205(2), pp.158-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1472-1465 ; PMID: 25252322 Version:1 ; DOI: 10.1192/bjp.205.2.158b

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Borderline Personality Disorder: New Reasons for Hope

Paris, Joel

Psychiatric Times, April, 2012, Vol.29(4), p.41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0893-2905

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is Adult Attention-Deficit Hyperactivity Disorder Being Overdiagnosed?

Paris, Joel ; Bhat, Venkat ; Thombs, Brett

The Canadian Journal of Psychiatry, July 2015, Vol.60(7), pp.324-328 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0706-7437 ; E-ISSN: 1497-0015 ; DOI: 10.1177/070674371506000705

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moving Out of the Office: Removing Barriers to Access to Psychiatrists

Paris, Joel ; Goldbloom, David ; Kurdyak, Paul

The Canadian Journal of Psychiatry, September 2015, Vol.60(9), pp.403-406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0706-7437 ; E-ISSN: 1497-0015 ; DOI: 10.1177/070674371506000905

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adult Attention-Deficit Hyperactivity Disorder is Being Overdiagnosed

Paris, Joel ; Bhat, Venkat ; Thombs, Brett

The Canadian Journal of Psychiatry, January 2016, Vol.61(1), pp.62-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0706-7437 ; E-ISSN: 1497-0015 ; DOI: 10.1177/0706743715619938

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The outcome of borderline personality disorder: good for most but not all patients

Paris, Joel

The American journal of psychiatry, May 2012, Vol.169(5), pp.445-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1535-7228 ; PMID: 22549200 Version:1 ; DOI: 10.1176/appi.ajp.2012.12010092

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kronisk suicidalitet ved ustabil personlighetsforstyrrelse ; hvorfor det er behov for særskilte tilnærminger i behandlingen

Paris, Joel

Suicidologi, 2010, Årg. 15, nr. 1, pp.3-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1501-6994

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problems in the Boundaries of Bipolar Disorders.(Report)

Paris, Joel

Current Psychiatry Reports, August, 2014, Vol.16(8), p.1(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1523-3812

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kronisk suicidalitet ved ustabil personlighetsforstyrrelse ; hvorfor det er behov for særskilte tilnærminger i behandlingen

Paris, Joel

Suicidologi, 2016, Vol. 21, nr. 3, pp.24-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1501-6994

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 145  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (134)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (13)
 2. 1997đến2001  (21)
 3. 2002đến2006  (28)
 4. 2007đến2012  (48)
 5. Sau 2012  (35)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (137)
 2. French  (5)
 3. Norwegian  (3)
 4. Swedish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Paris, Joel
 2. Paris, J.
 3. Phillips, James
 4. Ghaemi, Nassir
 5. Chardavoyne, John

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...