skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graceful Decline? The Surprising Success of Great Power Retrenchment

Macdonald, Paul K. ; Parent, Joseph M.

International Security, 2011, Vol.35(4), pp.7-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-2889 ; E-ISSN: 1531-4804 ; DOI: 10.1162/ISEC_a_00034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The wisdom of retrenchment: America must cut back to move forward.(Essay)

Parent, Joseph M. ; Macdonald, Paul K.

Foreign Affairs, Nov-Dec, 2011, Vol.90(6)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correspondence: Decline and retrenchment- peril or promise?

Haynes, Kyle ; Thompson, William R. ; Macdonald, Paul K. ; Parent, Joseph M.

International Security, Spring, 2012, Vol.36(4), p.189-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-2889

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graceful Decline?: The Surprising Success of Great Power Retrenchment

Macdonald, Paul K ; Parent, Joseph M

International Security, 2011, Vol.35(4), pp.7-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-2889 ; E-ISSN: 1531-4804

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correspondence: Decline and Retrenchment—Peril or Promise?

Haynes, Kyle ; Thompson, William R ; Macdonald, Paul K ; Parent, Joseph M

International Security, 2012, Vol.36(4), pp.189-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-2889 ; E-ISSN: 1531-4804

Toàn văn sẵn có

6
Decline and Retrenchment: Peril or Promise?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decline and Retrenchment: Peril or Promise?

Haynes, Kyle ; Thompson, William R. ; Macdonald, Paul K. ; Parent, Joseph M.

International Security, 04/2012, Vol.36(4), pp.189-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-2889 ; E-ISSN: 1531-4804 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1162/ISEC_c_00080

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elder Abuse: How the Moderns Mistreat Classical Realism1

Parent, Joseph M. ; Baron, Joshua M.

International Studies Review, June 2011, Vol.13(2), pp.193-213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1521-9488 ; E-ISSN: 1468-2486 ; DOI: 10.1111/j.1468-2486.2011.01021.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe's Structural Idol: An American Federalist Republic?

Parent, Joseph M.

Political Science Quarterly, September 2009, Vol.124(3), pp.513-535 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195 ; E-ISSN: 1538-165X ; DOI: 10.1002/j.1538-165X.2009.tb00658.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International polarity and Americas polarization

Bafumi, Joseph ; Parent, Joseph M

International Politics, January 2012, Vol.49(1), pp.1-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1384-5748

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Grande Guerre, en théories

Karas, Joseph A ; Parent, Joseph M

Politique étrangère, 2014, Vol.Printemps(1), pp.13-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-342X ; E-ISSN: 1958-8992 ; ISBN: 9782365672290 ; ISBN: 2365672299 ; DOI: 10.3917/pe.141.0013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Grande Guerre, en théories

Karas, Joseph A ; Parent, Joseph M

Politique étrangère, 01 March 2014, Vol.Printemps(1), pp.13-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-342X ; E-ISSN: 1958-8992

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correspondence: Of Polarity and Polarization

Parent, Joseph M ; Bafumi, Joseph ; Kupchan, Charles ; Trubowitz, Peter

International Security, 2008, Vol.33(1), pp.170-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-2889 ; E-ISSN: 1531-4804

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Of Polarity and Polarization

Parent, Joseph M. ; Bafumi, Joseph ; Kupchan, Charles A. ; Trubowitz, Peter L.

International Security, 2008, Vol.33(1), pp.170-173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-2889 ; E-ISSN: 1531-4804 ; DOI: 10.1162/isec.2008.33.1.170

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Central Authority and Order

Erikson, Emily ; Parent, Joseph M

Sociological Theory, September 2007, Vol.25(3), pp.245-267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-2751 ; E-ISSN: 1467-9558 ; DOI: 10.1111/j.1467-9558.2007.00307.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twilight of the Titans: Great Power Decline and Retrenchment

Macdonald, Paul K. ; Parent, Joseph M.

E-ISBN: 9781501717109 ; DOI: 10.1515/9781501717109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hegemony in International Society

Parent, Joseph M

Perspectives on Politics, 2012, Vol.10(2), pp.541-542 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1537-5927 ; E-ISSN: 1541-0986 ; DOI: 10.1017/S1537592712000357

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (14)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2008  (2)
 3. 2009đến2010  (1)
 4. 2011đến2012  (9)
 5. Sau 2012  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (14)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (12)
 2. French  (2)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...