skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 158  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Nd Addition on the Microstructure and Mechanical Properties of Mg-6Zn-Mn Magnesium Alloy

Pan, Fu - Sheng

Journal of Materials Engineering, March 2013, Vol.3(3), pp.1-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-4381

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of LPSO phase on hot deformation behavior and dynamic recrystallization evolution of Mg-2.0Zn-0.3Zr-5.8Y alloy

Lv, Bin - Jiang ; Peng, Jian ; Peng, Yi ; Tang, Ai - Tao ; Pan, Fu - Sheng

Materials Science & Engineering A, Sept 1, 2013, Vol.579, p.209(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutive modeling of dynamic recrystallization kinetics and processing maps of Mg-2.0Zn-0.3Zr alloy based on true stress-strain curves.(Report)

Lv, Bin - Jiang ; Peng, Jian ; Shi, Da - Wei ; Tang, Ai - Tao ; Pan, Fu - Sheng

Materials Science & Engineering A, Jan 10, 2013, Vol.560, p.727(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Ca addition on the corrosion behavior of Mg–Al–Mn alloy

Yang, Jiang ; Peng, Jian ; Nyberg, Eric A ; Pan, Fu-Sheng

Applied Surface Science, 30 April 2016, Vol.369, pp.92-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; E-ISSN: 1873-5584 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2016.01.283

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of Mg–Gd–Zr alloys with low gadolinium contents

Hu, Yao-Bo ; Deng, Juan ; Zhao, Chong ; Pan, Fu-Sheng ; Peng, Jian

Journal of Materials Science, 2011, Vol.46(17), pp.5838-5846 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-011-5540-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of LPSO phase on hot deformation behavior and dynamic recrystallization evolution of Mg–2.0Zn–0.3Zr–5.8Y alloy

Lv, Bin-Jiang ; Peng, Jian ; Peng, Yi ; Tang, Ai-Tao ; Pan, Fu-Sheng

Materials Science & Engineering A, 01 September 2013, Vol.579, pp.209-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2013.05.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Cooling Process on Microstructure of As-cast AZ61 Magnesium Alloy

Pan, Fu - Sheng

Journal of Materials Engineering, February 2012, Vol.2(2), pp.58-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-4381

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gas Tungsten Arc Welding of Dissimilar Magnesium Alloys as AZ31 with AZ61

Pan, Fu - Sheng

Journal of Materials Engineering, February 2011, Vol.1(2), pp.46-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-4381

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Machining Techniques on Tension-compression Yield Asymmetry of AZ61 Magnesium Alloy

Pan, Fu - Sheng

Journal of Materials Engineering, November 2013, Vol.3(11), pp.57-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-4381

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Mn additions on diffusion behavior of Fe in molten magnesium alloys by solid-liquid diffusion couples

Dai, Jia-Hong ; Jiang, Bin ; Peng, Cheng ; Pan, Fu-Sheng

Journal of Alloys and Compounds, 05 July 2017, Vol.710, pp.260-266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2017.03.245

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrigendum to “Constitutive modeling of dynamic recrystallization kinetics and processing maps of Mg–2.0Zn–0.3Zr alloy based on true stress–strain curves”: [Mater. Sci. Eng. A 560 (2013) 727–733]

Lv, Bin-Jiang ; Peng, Jian ; Shi, Da-Wei ; Tang, Ai-Tao ; Pan, Fu-Sheng

Materials Science & Engineering A, 15 April 2013, Vol.568, pp.219-219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2013.01.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutive modeling of dynamic recrystallization kinetics and processing maps of Mg–2.0Zn–0.3Zr alloy based on true stress–strain curves

Lv, Bin-Jiang ; Peng, Jian ; Shi, Da-Wei ; Tang, Ai-Tao ; Pan, Fu-Sheng

Materials Science & Engineering A, 10 January 2013, Vol.560, pp.727-733 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2012.10.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photocatalytic activity of TiO2/Ti composite coatings fabricated by mechanical coating technique and subsequent heat oxidation

Lu, Yun ; Matsuzaka, Kou ; Hao, Liang ; Hirakawa, Yutaka ; Yoshida, Hiroyuki ; Pan, Fu Sheng

Materials Science in Semiconductor Processing, December 2013, Vol.16(6), pp.1949-1956 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-8001 ; E-ISSN: 1873-4081 ; DOI: 10.1016/j.mssp.2013.07.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A theoretical investigation on the structures and stabilities of C 60 X 18 and C 70 X 10 (X = H, F, Cl, and Br)

Gao, Li-Xia ; Gan, Li-Hua ; An, Jie ; Pan, Fu-Sheng

Structural Chemistry, 2011, Vol.22(4), pp.749-755 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1040-0400 ; E-ISSN: 1572-9001 ; DOI: 10.1007/s11224-011-9744-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative studies on as-cast microstructures and mechanical properties between Mg—3Ce—1.2Mn—0.9Sc and Mg—3Ce—1.2Mn—1Zn magnesium alloys

Yang, Ming-Bo ; Pan, Fu-Sheng

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, January 2012, Vol.22(1), pp.53-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61139-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of heat treatment on microstructure and mechanical properties of Mg-3Sn-1Mn magnesium alloy

Yang, Ming-Bo ; Qin, Cai-Yuan ; Pan, Fu-Sheng

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(10), pp.2168-2174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60990-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure, mechanical and bio-corrosion properties of as-extruded Mg–Sn–Ca alloys

Zhao, Chao-Yong ; Pan, Fu-Sheng ; Pan, Hu-Cheng

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, June 2016, Vol.26(6), pp.1574-1582 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(16)64232-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parametric analysis of mixed lubrication characteristics in work zone of strip rolling

Wu, Jian-qing ; Liang, Xiao-ping ; Pan, Fu-sheng

Journal of Central South University, 2016, Vol.23(12), pp.3153-3159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-2899 ; E-ISSN: 2227-5223 ; DOI: 10.1007/s11771-016-3381-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic recrystallization behavior and hot workability of Mg-2.0Zn-0.3Zr-0.9Y alloy by using hot compression test

Lv, Bin - Jiang ; Peng, Jian ; Wang, Yong - Jian ; An, Xiao - Qin ; Zhong, Li - Ping ; Tang, Ai - Tao ; Pan, Fu - Sheng

Materials and Design, Jan, 2014, Vol.53, p.357(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-3069

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and phase composition of as-cast Mg–9Er–6Y–xZn–0.6Zr alloys

Wang, Jing-Feng ; Song, Peng-Fei ; Pan, Fu-Sheng ; Zhou, Xiao-En

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, April 2013, Vol.23(4), pp.889-895 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62544-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 158  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (141)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (16)
 2. 2008đến2010  (44)
 3. 2011đến2013  (42)
 4. 2014đến2017  (47)
 5. Sau 2017  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (145)
 2. Kỷ yếu hội nghị  (13)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (107)
 2. Chinese  (56)
 3. Italian  (5)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Pan, Fu Sheng
 2. 潘复生
 3. Pan, F.-S.
 4. Pan, Fs
 5. PAN Fu-sheng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...