skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mocapy++ - A toolkit for inference and learning in dynamic Bayesian networks

Hamelryck Thomas ; Paluszewski Martin

BMC bioinformatics, 01 March 2010, Vol.11(1), p.126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2105 ; E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-11-126

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein Structure Prediction Using Bee Colony Optimization Metaheuristic

Fonseca, Rasmus ; Paluszewski, Martin ; Winter, Pawel

Journal of Mathematical Modelling and Algorithms, 2010, Vol.9(2), pp.181-194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-1166 ; E-ISSN: 1572-9214 ; DOI: 10.1007/s10852-010-9125-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mocapy++ - A toolkit for inference and learning in dynamic Bayesian networks.(Software)(Report)

Paluszewski, Martin ; Hamelryck, Thomas

BMC Bioinformatics, March 12, 2010, Vol.11, p.126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2105

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potentials of Mean Force for Protein Structure Prediction Vindicated, Formalized and Generalized

Hamelryck, Thomas ; Borg, Mikael ; Paluszewski, Martin ; Paulsen, Jonas ; Frellsen, Jes ; Andreetta, Christian ; Boomsma, Wouter ; Bottaro, Sandro ; Ferkinghoff-Borg, Jesper; Ferkinghoff-Borg, Jesper (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 23, 2010 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0013714

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond rotamers: a generative, probabilistic model of side chains in proteins

Frellsen Jes ; Paluszewski Martin ; Boomsma Wouter ; Harder Tim ; Johansson Kristoffer E ; Hamelryck Thomas

BMC bioinformatics, 01 June 2010, Vol.11(1), p.306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2105 ; E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-11-306

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mocapy++ - A toolkit for inference and learning in dynamic Bayesian networks.(Software)(Report)

Paluszewski, Martin ; Hamelryck, Thomas

BMC Bioinformatics, March 12, 2010, Vol.11, p.126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2105

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond rotamers: a generative, probabilistic model of side chains in proteins

Harder, Tim; Boomsma, Wouter; Paluszewski, Martin; Frellsen, Jes; Johansson, Kristoffer E; Hamelryck, Thomas

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond rotamers: a generative, probabilistic model of side chains in proteins.(Research article)(Report)

Harder, Tim ; Boomsma, Wouter ; Paluszewski, Martin ; Frellsen, Jes ; Johansson, Kristoffer E. ; Hamelryck, Thomas

BMC Bioinformatics, June 5, 2010, Vol.11, p.306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2105

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond rotamers: a generative, probabilistic model of side chains in proteins.(Research article)(Report)

Harder, Tim ; Boomsma, Wouter ; Paluszewski, Martin ; Frellsen, Jes ; Johansson, Kristoffer E. ; Hamelryck, Thomas

BMC Bioinformatics, June 5, 2010, Vol.11, p.306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2105

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconstructing protein structure from solvent exposure using tabu search

Winter Pawel ; Hamelryck Thomas ; Paluszewski Martin

Algorithms for molecular biology, 01 October 2006, Vol.1(1), p.20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1748-7188 ; E-ISSN: 1748-7188 ; DOI: 10.1186/1748-7188-1-20

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconstructing protein structure from solvent exposure using tabu search

Paluszewski, Martin ; Hamelryck, Thomas ; Winter, Pawel

Algorithms for molecular biology : AMB, 27 October 2006, Vol.1, pp.20 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1748-7188 ; PMID: 17069644 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Protein Decoy Generation Using Branch and Bound with Efficient Bounding
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein Decoy Generation Using Branch and Bound with Efficient Bounding

Paluszewski, Martin ; Winter, Pawel

Lecture Notes in Computer Science, Algorithms in Bioinformatics: 8th International Workshop, WABI 2008, Karlsruhe, Germany, September 15-19, 2008. Proceedings, pp.382-393

ISBN: 9783540873600 ; ISBN: 3540873600 ; E-ISBN: 9783540873617 ; E-ISBN: 3540873619 ; DOI: 10.1007/978-3-540-87361-7_32

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (11)
 2. Chương sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Paluszewski, Martin
 2. Hamelryck, Thomas
 3. Boomsma, Wouter
 4. Frellsen, Jes
 5. Paluszewski, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...