skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 62  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Product attachment and replacement: implications for sustainable design
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product attachment and replacement: implications for sustainable design

Page, Tom

DOI: 10.1504/IJSDES.2014.065057

Toàn văn sẵn có

2
Usability of text input interfaces in smartphones
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usability of text input interfaces in smartphones

Page, Tom

Toàn văn sẵn có

3
Application-based mobile devices in design education
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application-based mobile devices in design education

Page, Tom

DOI: 10.1504/IJMLO.2014.062347

Toàn văn sẵn có

4
Skeuomorphism or flat design: future directions in mobile device user interface (UI) design education
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skeuomorphism or flat design: future directions in mobile device user interface (UI) design education

Page, Tom

DOI: 10.1504/IJMLO.2014.062350

Toàn văn sẵn có

5
Notions of innovation in healthcare services and products
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notions of innovation in healthcare services and products

Page, Tom

DOI: 10.1504/IJISD.2014.066609

Toàn văn sẵn có

6
Touchscreen mobile devices and older adults: a usability study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Touchscreen mobile devices and older adults: a usability study

Page, Tom

DOI: 10.1504/IJHFE.2014.062550

Toàn văn sẵn có

7
Opinions on the Internet of Things in the Industrial Design Curriculum
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opinions on the Internet of Things in the Industrial Design Curriculum

Page, Tom

Design and Technology Education, 2016, Vol.21(3), p.14-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-1431

Toàn văn sẵn có

8
Interaction and usability considerations in the design of mobile phones
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction and usability considerations in the design of mobile phones

Page, Tom

DOI: 10.1504/JDR.2011.041394

Toàn văn sẵn có

9
A forecast of the adoption of wearable technology
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A forecast of the adoption of wearable technology

Page, Tom

DOI: 10.4018/IJTD.2015040102

Toàn văn sẵn có

10
Opinions on the Internet of Things in the Industrial Design curriculum
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opinions on the Internet of Things in the Industrial Design curriculum

Page, Tom

Toàn văn sẵn có

11
A feasibility study in energy harvesting from piezoelectric keyboards
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A feasibility study in energy harvesting from piezoelectric keyboards

Page, Tom

DOI: 10.4018/IJEOE.2017040101

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
A study into the use of tolerance analysis in the mechanical design of medical devices
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study into the use of tolerance analysis in the mechanical design of medical devices

Page, Tom

DOI: 10.1504/IJDE.2015.076376

Toàn văn sẵn có

13
Technological diffusion of near field communication (NFC)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technological diffusion of near field communication (NFC)

Page, Tom

DOI: 10.4018/IJTD.2016070105

Toàn văn sẵn có

14
Performance benefits of sports equipment produced using rapid prototyping techniques
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance benefits of sports equipment produced using rapid prototyping techniques

Page, Tom

Toàn văn sẵn có

15
An investigation into the future of sustainable power generation within the UK domestic sector
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation into the future of sustainable power generation within the UK domestic sector

Page, Tom

Toàn văn sẵn có

16
Manufacturing in low cost country locations: costs and benefits
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manufacturing in low cost country locations: costs and benefits

Page, Tom

Toàn văn sẵn có

17
Affective computing in the design of interactive systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affective computing in the design of interactive systems

Page, Tom

Toàn văn sẵn có

18
Composites materials and their recycling
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composites materials and their recycling

Page, Tom

Toàn văn sẵn có

19
Should open-source technology be used in design education?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should open-source technology be used in design education?

Page, Tom

DOI: 10.4018/IJOSSP.2015010102

Toàn văn sẵn có

20
An artificial neural network (ANN) in electronic product design
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An artificial neural network (ANN) in electronic product design

Page, Tom

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 62  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (41)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (3)
 2. 2000đến2008  (8)
 3. 2009đến2011  (12)
 4. 2012đến2015  (20)
 5. Sau 2015  (19)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Page, Tom
 2. Page, T
 3. Tom Page
 4. Thorsteinsson, Gisli
 5. Chandrasekaran, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...