skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 97  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distance dependence of singlet and triplet charge recombination pathways in a series of rigid bichromophoric systems

Roest, M.R. ; Oliver, A.M. ; Paddon-Row, M.N. ; Verhoeven, J.W.; HIMS former research

The Journal of Physical Chemistry. A, 1997, Issue 101, pp.4867-4871 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1089-5639

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface-bound molecular rulers for probing the electrical double layer

Eggers, PK ; Darwish, N ; Paddon-Row, Mn ; Gooding, Jj

ISSN: 0002-7863 ; E-ISSN: 1520-5126 ; DOI: 10.1021/ja301509h

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probing the effect of the solution environment around redox-active moieties using rigid anthraquinone terminated molecular rulers

Darwish, N ; Eggers, PK ; Ciampi, S ; Tong, Y ; Ye, S ; Paddon-Row, Mn ; Gooding, Jj

ISSN: 0002-7863 ; E-ISSN: 1520-5126 ; DOI: 10.1021/ja307665k

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface-bound norbornylogous bridges as molecular rulers for investigating interfacial electrochemistry and as single molecule switches

Darwish, N ; Paddon-Row, Mn ; Gooding, Jj

ISSN: 0001-4842 ; ISSN: 1520-4898 ; E-ISSN: 1520-4898 ; DOI: 10.1021/ar400127g

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single molecular switches: Electrochemical gating of a single anthraquinone-based norbornylogous bridge molecule

Darwish, Na ; Diez-Perez, I ; Guo, S ; Tao, N ; Gooding, Jj ; Paddon-Row, Mn

ISSN: 1932-7447 ; E-ISSN: 1932-7455 ; DOI: 10.1021/jp3066458

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electroactive self-assembled monolayers of unique geometric structures by using rigid norbornylogous bridges

Darwish, N ; Eggers, PK ; Da Silva, PA ; Zhang, Y ; Tong, Y ; Ye, S ; Gooding, Jj ; Paddon-Row, Mn

ISSN: 0947-6539 ; E-ISSN: 1521-3765 ; DOI: 10.1002/chem.201101588

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Observation of electrochemically controlled quantum interference in a single anthraquinone-based norbornylogous bridge molecule

Darwish, N ; Diez-Perez, I ; Da Silva, PA ; Tao, N ; Gooding, Jj ; Paddon-Row, Mn

ISSN: 1433-7851 ; E-ISSN: 1521-3773 ; DOI: 10.1002/anie.201107765

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solvent and distance dependent charge separation in rigid trichromophoric systems

Roest, M.R. ; Verhoeven, J.W. ; Schuddeboom, W. ; Warman, J.M. ; Lawson, J.M. ; Paddon-Row, M.N.; HIMS former research

Journal of the American Chemical Society, 1996, Vol.118, pp.1762-1768 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0002-7863

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 907951: Experimental Crystal Structure Determination

Ryan, S.J. ; Stasch, A. ; Paddon-Row, M.N. ; Lupton, D.W.

DOI: 10.5517/cczgsry ; Related DOI: 10.1021/jo202500k

Truy cập trực tuyến

10
Identification of a totally charge separated state in completely rigid trichromophoric compounds
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of a totally charge separated state in completely rigid trichromophoric compounds

Roest, M.R. ; Lawson, J.M. ; Paddon-Row, M.N. ; Verhoeven, J.W.

Chemical Physics Letters, 12/1994, Vol.230(6), pp.536-542 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00092614 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0009-2614(94)01199-0

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
The C6H5N energy surface: I: ring contraction in phenyl nitrene - A 14C- study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The C6H5N energy surface: I: ring contraction in phenyl nitrene - A 14C- study

Crow, W.D. ; Paddon-Row, M.N.

Tetrahedron Letters, 1/1972, Vol.13(22), pp.2231-2234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00404039 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0040-4039(01)84813-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
On the mechanism of the formation of fulvenallene from the gas phase pyrolysis of indazole. The gas phase pyrolysis of n-deuterio-3-methylindazole.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the mechanism of the formation of fulvenallene from the gas phase pyrolysis of indazole. The gas phase pyrolysis of n-deuterio-3-methylindazole.

Crow, W.D. ; Paddon-Row, M.N.

Tetrahedron Letters, 1972, Vol.13(31), pp.3207-3210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00404039 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0040-4039(01)94004-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 892230: Experimental Crystal Structure Determination

Wang, Ruomeng ; Bojase, G. ; Willis, A.C. ; Paddon-Row, M.N. ; Sherburn, M.S.

DOI: 10.5517/ccyyfmx ; Related DOI: 10.1021/ol302619r

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 892231: Experimental Crystal Structure Determination

Wang, Ruomeng ; Bojase, G. ; Willis, A.C. ; Paddon-Row, M.N. ; Sherburn, M.S.

DOI: 10.5517/ccyyfny ; Related DOI: 10.1021/ol302619r

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 892232: Experimental Crystal Structure Determination

Wang, Ruomeng ; Bojase, G. ; Willis, A.C. ; Paddon-Row, M.N. ; Sherburn, M.S.

DOI: 10.5517/ccyyfpz ; Related DOI: 10.1021/ol302619r

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 753468: Experimental Crystal Structure Determination

Bradford, T.A. ; Payne, A.D. ; Willis, A.C. ; Paddon-Row, M.N. ; Sherburn, M.S.

DOI: 10.5517/cct91fk ; Related DOI: 10.1021/jo9024557

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 753469: Experimental Crystal Structure Determination

Bradford, T.A. ; Payne, A.D. ; Willis, A.C. ; Paddon-Row, M.N. ; Sherburn, M.S.

DOI: 10.5517/cct91gl ; Related DOI: 10.1021/jo9024557

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 772674: Experimental Crystal Structure Determination

Pearson, E.L. ; Kanizaj, N. ; Willis, A.C. ; Paddon-Row, M.N. ; Sherburn, M.S.

DOI: 10.5517/ccty0zq ; Related DOI: 10.1002/chem.201001176

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 892226: Experimental Crystal Structure Determination

Wang, Ruomeng ; Bojase, G. ; Willis, A.C. ; Paddon-Row, M.N. ; Sherburn, M.S.

DOI: 10.5517/ccyyfhs ; Related DOI: 10.1021/ol302619r

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 892227: Experimental Crystal Structure Determination

Wang, Ruomeng ; Bojase, G. ; Willis, A.C. ; Paddon-Row, M.N. ; Sherburn, M.S.

DOI: 10.5517/ccyyfjt ; Related DOI: 10.1021/ol302619r

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 97  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (19)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (7)
 2. 1989đến1996  (5)
 3. 1997đến2005  (17)
 4. 2006đến2009  (28)
 5. Sau 2009  (40)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Paddon-Row, M.N
 2. Sherburn, M.S.
 3. Willis, A.C.
 4. Fallon, T.
 5. Turner, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...