skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray-Based 3D Virtual Histology—Adding the Next Dimension to Histological Analysis

Albers, J. ; Pacilé, S. ; Markus, M. ; Wiart, M. ; Vande Velde, G. ; Tromba, G. ; Dullin, C.

Molecular Imaging and Biology, 2018, Vol.20(5), pp.732-741 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1632 ; E-ISSN: 1860-2002 ; DOI: 10.1007/s11307-018-1246-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical application of low-dose phase contrast breast CT: methods for the optimization of the reconstruction workflow

Pacilè, S ; Brun, F ; Dullin, C ; Nesterest, Y I ; Dreossi, D ; Mohammadi, S ; Tonutti, M ; Stacul, F ; Lockie, D ; Zanconati, F ; Accardo, A ; Tromba, G ; Gureyev, T E

Biomedical optics express, 01 August 2015, Vol.6(8), pp.3099-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2156-7085 ; PMID: 26309770 Version:1 ; DOI: 10.1364/BOE.6.003099

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Free propagation phase-contrast breast CT provides higher image quality than cone-beam breast-CT at low radiation doses: a feasibility study on human mastectomies

Pacilè, S ; Dullin, C ; Baran, P ; Tonutti, M ; Perske, C ; Fischer, U ; Albers, J ; Arfelli, F ; Dreossi, D ; Pavlov, K ; Maksimenko, A ; Mayo, S C ; Nesterets, Y I ; Taba, S Tavakoli ; Lewis, S ; Brennan, P C ; Gureyev, T E ; Tromba, G ; Wienbeck, S

Scientific reports, 24 September 2019, Vol.9(1), pp.13762 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 31551475 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41598-019-50075-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dullin, C.
  2. Tromba, G.
  3. Pacile, S
  4. Tonutti, M
  5. Pacilè, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...