skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Towards an improvement of GPR-based detection of pipes and leaks in water distribution networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards an improvement of GPR-based detection of pipes and leaks in water distribution networks

De Coster, A. ; Pérez Medina, J.L. ; Nottebaere, M. ; Alkhalifeh, K. ; Neyt, X. ; Vanderdonckt, J. ; Lambot, S.

Journal of Applied Geophysics, 03/2019, Vol.162, C, pp.138-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09269851 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jappgeo.2019.02.001

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards an improvement of GPR-based detection of pipes and leaks in water distribution networks

De Coster, A. ; Pérez Medina, J.L. ; Nottebaere, M. ; Alkhalifeh, K. ; Neyt, X. ; Vanderdonckt, J. ; Lambot, S.

Journal of Applied Geophysics, March 2019, Vol.162, pp.138-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-9851 ; DOI: 10.1016/j.jappgeo.2019.02.001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Alkhalifeh, K
  2. Pérez Medina, J.L.
  3. Vanderdonckt, J
  4. Nottebaere, M
  5. Neyt, X

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...