skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alternative Contexts of Language Policy and Planning in Sub-Saharan Africa

Omoniyi, Tope

TESOL Quarterly: A Journal for Teachers of English to Speakers of Other Languages and of Standard English as a Second Dialect, September 2007, Vol.41(3), p.533 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-8322 ; E-ISSN: 1545-7249 ; DOI: 10.1002/(ISSN)1545-7249

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alternative Contexts of Language Policy and Planning in Sub-Saharan Africa

Omoniyi, Tope

TESOL Quarterly, September 2007, Vol.41(3), pp.533-549 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-8322

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a Re-Theorization of Code Switching

Omoniyi, Tope

TESOL Quarterly, 1 December 2005, Vol.39(4), pp.729-734 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00398322 ; DOI: 10.2307/3588532

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The Sociology of Language and Religion : Change, Conflict and Accommodation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sociology of Language and Religion : Change, Conflict and Accommodation

Omoniyi, Tope, Professor

E-ISBN: 9780230304710 E-ISBN: 0230304710 DOI: 10.1057/9780230304710 ISBN: 9780230516991

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local Policies and Global Forces: Multiliteracy and Africa's Indigenous Languages

Omoniyi, Tope

Language Policy, 2003, Vol.2(2), pp.133-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1568-4555 ; E-ISSN: 1573-1863 ; DOI: 10.1023/A:1024685100055

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local Policies and Global Forces: Multiliteracy and Africa's Indigenous Languages

Omoniyi, Tope

Language Policy, 2003, Vol.2(2), p.133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1568-4555 ; E-ISSN: 1573-1863

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contending with Globalization in World Englishes

Saxena, Mukul ; Omoniyi, Tope

E-ISBN: 9781847692764 ; DOI: 10.21832/9781847692764

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlation between Non-Destructive Testing (NDT) and Destructive Testing (DT) of Compressive Strength of Concrete

Invention Journals ; Duna Samson1 , Omoniyi, Tope Moses2

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.1295980.V1

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlation between Non-Destructive Testing (NDT) and Destructive Testing (DT) of Compressive Strength of Concrete

Invention Journals ; Duna Samson1 , Omoniyi, Tope Moses2

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.1295980

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grassroots literacy: Writing, identity and voice in Central Africa

Omoniyi, Tope

Language in Society, 2010, Vol.39(2), pp.281-285 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-4045 ; E-ISSN: 1469-8013 ; DOI: 10.1017/S0047404510000102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (7)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Omoniyi, Tope
 2. Omoniyi, T
 3. Tope Omoniyi
 4. Invention Journals
 5. Duna Samson1 , Omoniyi, Tope Moses2

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...