skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nederland-Turkije, 1675-1678. Vier jaar op het snijpunt van Gouden Eeuw en moderniteit

Olnon, Merlijn

De Zeventiende Eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief 29(1), 3-18 (2013)

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Brought under the law of the land": the history, demography and geography of crossculturalism in early modern Izmir, and the Köprülü Project of 1678

Olnon, Merlijn

2014

Toàn văn sẵn có

3
Nederland-Turkije, 1675-1678. Vier jaar op het snijpunt van Gouden Eeuw en moderniteit
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nederland-Turkije, 1675-1678. Vier jaar op het snijpunt van Gouden Eeuw en moderniteit

Olnon, Merlijn

De Zeventiende Eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief, 06/20/2013, Vol.29(1), p.3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-142X ; E-ISSN: 2212-7402 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18352/dze.8456

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Brought under the Law of the land": the history, demography and geography of crossculturalism in early modern Izmir, and the Köprülü Project of 1678

Olnon, Merlijn

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Brought under the law of the land" : the history, demography and geography of crossculturalism in early modern Izmir, and the Köprülü Project of 1678

Olnon, Merlijn

ISBN: 9789087282028

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

«Amost Agreeable and Pleasant Creature»? Merzifonlu Kara Mustafa Paşa in the Correspondence of Justinus Colyer (1668-1682)

Olnon, Merlijn

August 2003, Vol.83(3), pp.649-669

ISSN: 0030-5472 ; E-ISSN: 2213-8617 ; DOI: 10.1163/22138617-08303006

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

«A MOST AGREEABLE AND PLEASANT CREATURE»? MERZIFONLU KARA MUSTAFA PAŞA IN THE CORRESPONDENCE OF JUSTINUS COLYER (1668-1682)

Olnon, Merlijn

Oriente Moderno, 1 January 2003, Vol.22 (83)(3), pp.649-669

ISSN: 00305472

Toàn văn sẵn có

8
«Amost Agreeable and Pleasant Creature»? Merzifonlu Kara Mustafa Paşa in the Correspondence of Justinus Colyer (1668-1682)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

«Amost Agreeable and Pleasant Creature»? Merzifonlu Kara Mustafa Paşa in the Correspondence of Justinus Colyer (1668-1682)

Olnon, Merlijn

Oriente Moderno, 08/12/2003, Vol.83(3), pp.649-669

E-ISSN: 0030-5472 ; E-ISSN: 2213-8617 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/22138617-08303006

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Olnon, Merlijn
  2. Merlijn Olnon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...