skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Opinion and Framing Effects of Argentine Foreign Policy Toward Brazil: Evidence from a Survey Experiment in Urban Centers in Argentina

Lustig, Carola ; Olego, Tomás

Contexto Internacional, 01 June 2016, Vol.38(1), pp.241-275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1982-0240 ; E-ISSN: 1982-0240 ; DOI: 10.1590/S0102-8529.2016380100007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Public Opinion and Framing Effects of Argentine Foreign Policy Toward Brazil: Evidence from a Survey Experiment in Urban Centers in Argentina
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Opinion and Framing Effects of Argentine Foreign Policy Toward Brazil: Evidence from a Survey Experiment in Urban Centers in Argentina

Lustig, Carola ; Olego, Tomás

Contexto Internacional, 06/2016, Vol.38(1), pp.241-275 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 0102-8529 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0102-8529.2016380100007

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Construcci\'on de un Mapa de Vulnerabilidad Sanitaria en Argentina a partir de datos p\'ublicos

Brust, Antonio Vázquez ; Olego, Tomás ; Rosati, Germán

Arxiv ID: 1901.08105

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Construcción de un Mapa de Vulnerabilidad Sanitaria en Argentina a partir de datos públicos

Olego, Tomás ; Rosati, Germán; Rosati, Germán (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 12, 2019

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...