skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Critical Geopolitics and Post-Critical Shift in Geopolitical Research Paradigm
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical Geopolitics and Post-Critical Shift in Geopolitical Research Paradigm

Okunev, I. Yu.

Comparative Politics (Russia), 09/18/2015, Vol.5(4), p.6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18611/2221-3279-2014-5-4-6-14

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Role of Spatial Interpretations in Identity Imposing in Border Cities of EU-Russia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of Spatial Interpretations in Identity Imposing in Border Cities of EU-Russia

Okunev, I. Yu.

Comparative Politics (Russia), 09/18/2015, Vol.5(4), p.72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18611/2221-3279-2014-5-4-72-74

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Russia and Europe: The Deconstruction of a Discourse of ‘Othering’: A Case of Geopolitical Conflict in Moldova
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia and Europe: The Deconstruction of a Discourse of ‘Othering’: A Case of Geopolitical Conflict in Moldova

Okunev, I. Yu.

Comparative Politics (Russia), 10/06/2015, Vol.6(4(21)), p.56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18611/2221-3279-2015-6-4(21)-56-58

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Journal “Comparative Politics” in Web of Science
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal “Comparative Politics” in Web of Science

Okunev, I. Yu.

Comparative Politics Russia, 01/01/2017, Vol.8(1), p.162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18611/2221-3279-2017-8-1-162

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
New Research of Transregional Development in Eurasia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Research of Transregional Development in Eurasia

Okunev, I. Yu.

Comparative Politics (Russia), 01/01/2016, Vol.7(3(24)), pp.162-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18611/2221-3279-2016-7-3(24)-162-163

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Geochronopolitical Identity of Capitals of a Problematic Statehood: Research Question
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geochronopolitical Identity of Capitals of a Problematic Statehood: Research Question

Okunev, I. Yu.

Comparative Politics (Russia), 10/06/2015, Vol.6(4(21)), p.89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18611/2221-3279-2015-6-4(21)-89-93

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
COMPARATIVE STUDIES OF THE PROBLEMS OF POLITICAL GEOGRAPHY AND GEOPOLITICS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPARATIVE STUDIES OF THE PROBLEMS OF POLITICAL GEOGRAPHY AND GEOPOLITICS

Okunev, I. Yu.

Comparative Politics (Russia), 07/08/2015, Vol.3(1(7)), p.142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18611/2221-3279-2012-3-1(7)-142-144

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Deconstruction of Spatial Identity in the Separated Cities: The Cases of Blagoveshensk and Heihe
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deconstruction of Spatial Identity in the Separated Cities: The Cases of Blagoveshensk and Heihe

Okunev, I. Yu. ; Basova, D. V.

Comparative Politics (Russia), 10/06/2015, Vol.6(4(21)), p.119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18611/2221-3279-2015-6-4(21)-119-120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Okunev, I. Yu
  2. I. Yu. Okunev
  3. Array Ю. Окунев
  4. Окунев И. Ю
  5. Basova, D. V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...