skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Focused Plan Monitoring: A Technique and an Application to Mobile Robots

McCarthy, Colleen ; Pollack, Martha

Autonomous Robots, 2000, Vol.9(1), pp.71-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-5593 ; E-ISSN: 1573-7527 ; DOI: 10.1023/A:1008980403252

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive assistants provide ease of use for novices: the development of prototypes and descendants

Seaward, Marty Robertson

Computers in Human Behavior, 1998, Vol.14(2), pp.221-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/S0747-5632(98)00003-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical assistants, unite! Medical office assistants are organized in two provinces, to the benefit of the doctors who hire them

Bauer, Gabrielle

Medical Post, Apr 23, 2002, Vol.38(16), p.48

ISSN: 00257435

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. McCarthy, Colleen
  2. Seaward, M.R.
  3. Bauer, Gabrielle
  4. Pollack, M.E.
  5. Seaward, Marty Robertson

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...