skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of Books (Book Review)

Odhiambo, E. S. Atieno

The American Historical Review, 2002, Vol.107(1), pp.317-318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239 ; DOI: 10.1086/532280

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The Cultural Dimensions of Development in Africa
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Cultural Dimensions of Development in Africa

Odhiambo, E. S. Atieno

African Studies Review, 12/2002, Vol.45(3), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00020206 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1515091

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
African Historians and African Voices: Essays Presented to Professor Bethwell Alan Ogot
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

African Historians and African Voices: Essays Presented to Professor Bethwell Alan Ogot

Ayot, Theodora ; Odhiambo, E. S. Atieno

African Studies Review, 12/2002, Vol.45(3), p.90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00020206 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1515113

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pieter Boele van Hensbroek. . Westport, Conn.: Praeger. 1999. Pp. viii, 238. $59.95

Odhiambo, E. S. Atieno

The American Historical Review, 2002, Vol. 107(1), pp.317-318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr/107.1.317

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marshall S. Clough. . Boulder, Colo.: Lynne Rienner. 1998. Pp. x, 283. $55.00

Odhiambo, E. S. Atieno

The American Historical Review, 2000, Vol. 105(4), pp.1430-1431 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr/105.4.1430

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

African Political Leadership: Jomo Kenyatta, Kwame Nkrumah, and Julius K. Nyerere . By A. B. A SSENSOH . Malabar FL: Krieger, 1998. Pp. 220. $19.50, paperback (ISBN 0-89464-911-6).

Odhiambo, E. S. Atieno

The Journal of African History, 2003, Vol.44(2), pp.383-383 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8537 ; E-ISSN: 1469-5138 ; DOI: 10.1017/S0021853703518552

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

AFRICAN INTELLECTUALS, UNIVERSITIES AND NATIONALISM

Odhiambo, E. S. Atieno

The Journal of African History, 2003, Vol.44(1), pp.145-194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8537 ; E-ISSN: 1469-5138 ; DOI: 10.1017/S0021853703438486

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Mau Mau Memoirs: History, Memory, and Politics
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mau Mau Memoirs: History, Memory, and Politics

Odhiambo, E. S. Atieno ; Clough, Marshall S.

The American Historical Review, 10/2000, Vol.105(4), p.1430 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2651595

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Mau Mau and Nationhood: Arms, Authority, and Narration
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mau Mau and Nationhood: Arms, Authority, and Narration

Gerhart, Gail M. ; Odhiambo, E. S. Atieno ; Lonsdale, John

Foreign Affairs, 2003, Vol.82(5), p.191

ISSN: 00157120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20033741

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Moving the Centre: The Struggle for Cultural Freedoms
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moving the Centre: The Struggle for Cultural Freedoms

Gerhart, Gail ; Wathiong'O, Ngugi ; Cohen, David William ; Odhiambo, E. S. Atieno

Foreign Affairs, 1993, Vol.72(5), p.184

ISSN: 00157120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20045879

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
African Historians and African Voices: Essays Presented to Professor Bethwell Allan Ogot
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

African Historians and African Voices: Essays Presented to Professor Bethwell Allan Ogot

Ambler, Charles ; Odhiambo, E. S. Atieno

The International Journal of African Historical Studies, 2001, Vol.34(3), p.686 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03617882 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3097580

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Burying SM: The Politics of Knowledge and the Sociology of Power in Africa.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Burying SM: The Politics of Knowledge and the Sociology of Power in Africa.

Berman, Bruce J. ; Cohen, David William ; Odhiambo, E. S. Atieno

The American Historical Review, 10/1993, Vol.98(4), p.1202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2166626

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
The Challenges of Leadership and History in Africa: The Essays of Bethwell Allan Ogot
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Challenges of Leadership and History in Africa: The Essays of Bethwell Allan Ogot

Willis, Justin ; Ogot, Bethwell Allan ; Falola, Toyin ; Odhiambo, E. S. Atieno

Canadian Journal of African Studies / Revue Canadienne des Études Africaines, 2004, Vol.38(1), p.198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00083968 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/4107287

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Siaya: The Historical Anthropology of an African Landscape
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Siaya: The Historical Anthropology of an African Landscape

Tonkin, Elizabeth ; Cohen, David William ; Odhiambo, E. S. Atieno

Journal of Religion in Africa, 10/1990, Vol.20(3), p.288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00224200 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1580894

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Siaya: The Historical Anthropology of an African Landscape.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Siaya: The Historical Anthropology of an African Landscape.

Brokensha, David ; Cohen, David W. ; Odhiambo, E. S. Atieno

Man, 06/1990, Vol.25(2), p.360 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00251496 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2804597

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Burying SM: The Politics of Knowledge and the Sociology of Power in Africa
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Burying SM: The Politics of Knowledge and the Sociology of Power in Africa

Whyte, Susan Reynolds ; Cohen, David William ; Odhiambo, E. S. Atieno

Journal of Religion in Africa, 02/1996, Vol.26(1), p.91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00224200 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1581901

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Burying SM: The Politics of Knowledge and the Sociology of Power in Africa
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Burying SM: The Politics of Knowledge and the Sociology of Power in Africa

Steinhart, Edward I. ; Cohen, David William ; Odhiambo, E. S. Atieno

African Studies Review, 04/1995, Vol.38(1), p.171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00020206 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/525503

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (15)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (2)
 2. 1993đến1994  (2)
 3. 1995đến1995  (1)
 4. 1996đến2000  (3)
 5. Sau 2000  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (15)
 2. Bài báo  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Odhiambo, E. S. Atieno
 2. Cohen, David William
 3. E. S. Atieno Odhiambo
 4. Cohen, David
 5. Falola, Toyin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...