skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Zeta Function Approach to Casimir Energy Calculations in Higher Dimensions

Obousy, Richard

Arxiv ID: 1108.5997

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation into Compactified Dimensions: Casimir Energies and Phenomenological Aspects

Obousy, Richard; Obousy, Richard (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 23, 2009

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supersymmetry Breaking Casimir Warp Drive

Obousy, Richard; Obousy, Richard (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 27, 2005

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation into Compactified Dimensions: Casimir Energies and Phenomenological Aspects

Obousy, Richard K.

Arxiv ID: 0901.3640

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supersymmetry Breaking Casimir Warp Drive

Obousy, Richard K

Arxiv ID: gr-qc/0512152

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Putting the Warp into Warp Drive

Obousy, Richard ; Cleaver, Gerald; Cleaver, Gerald (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 15, 2008

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Warp Drive: A New Approach

Obousy, Richard ; Cleaver, Gerald; Cleaver, Gerald (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 8, 2008

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Casimir Energy and Brane Stability

Obousy, Richard ; Cleaver, Gerald; Cleaver, Gerald (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 10, 2008 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.geomphys.2010.11.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radius Destabilization in Five Dimensional Orbifolds Due to an Enhanced Casimir Effect

Obousy, Richard ; Cleaver, Gerald; Cleaver, Gerald (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 14, 2008 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1142/S0217732309030941

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Warp Drive: A New Approach

Obousy, Richard ; Cleaver, Gerald

Arxiv ID: 0712.1649

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Putting the Warp into Warp Drive

Obousy, Richard K ; Cleaver, Gerald

Spaceflight, Vol 50, No.4, April 2008

Arxiv ID: 0807.1957

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Non-Standard String Embedding of E8

Obousy, Richard ; Robinson, Matthew ; Cleaver, Gerald; Cleaver, Gerald (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 6, 2008 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1142/S0217732309030965

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
HETEROTIC STRING OPTICAL UNIFICATION
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

HETEROTIC STRING OPTICAL UNIFICATION

Cleaver, G. ; Dundee, Ben ; Perkins, John ; Obousy, Richard ; Kasper, Eric ; Robinson, Matt ; Stone, Kristin

String Phenomenology 2003, 2004, pp.86-93

ISBN: 9789812702463 ; DOI: 10.1142/9789812702463_0012

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heterotic String Optical Unification

Perkins, John ; Dundee, Ben ; Obousy, Richard ; Kasper, Eric ; Robinson, Matthew ; Stone, Kristin ; Cleaver, Gerald

Arxiv ID: hep-ph/0310155

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heterotic String Optical Unification

Perkins, John ; Dundee, Ben ; Obousy, Richard ; Kasper, Eric ; Robinson, Matthew ; Stone, Kristin ; Cleaver, Gerald; Cleaver, Gerald (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 4, 2003

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (2)
 2. 2004đến2004  (1)
 3. 2005đến2006  (2)
 4. 2007đến2008  (7)
 5. Sau 2008  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (14)
 2. Book Chapters  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Obousy, Richard
 2. Cleaver, Gerald
 3. Obousy, Richard K
 4. Kasper, Eric
 5. Stone, Kristin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...