skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The reaction of acetone and ammonia on acid zeolites

Kotrla, J ; Nachtigallov, D ; Boscek, V ; Novkov, J

Physical Chemistry Chemical Physics, 1999, Vol.1(10), pp.2613-2620 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-9076 ; E-ISSN: 1463-9084 ; DOI: 10.1039/a901258c

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bosác˘Ek, V
  2. Novakova, J.
  3. Novkov,J
  4. Nachtigallova, D.
  5. Bosáček, V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...