skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Depth estimation of metal objects

Ripka, P. ; Janošek, M. ; Nováček, P.

Procedia Engineering, 2010, Vol.5, pp.280-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-7058 ; DOI: 10.1016/j.proeng.2010.09.102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Improvement of Electronic Compass Accuracy Based on Magnetometer and Accelerometer Calibration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improvement of Electronic Compass Accuracy Based on Magnetometer and Accelerometer Calibration

Šipoš, M. ; Roháč, J. ; Nováček, P.

Acta Physica Polonica A, 04/2012, Vol.121(4), pp.945-949 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0587-4246 ; E-ISSN: 1898-794X ; DOI: http://dx.doi.org/10.12693/APhysPolA.121.945

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Summary of Non-traditional Methods for Metal Detection and Discrimination

Svatoš, J. ; Nováček, P. ; Vedral, J.

Procedia Engineering, 2012, Vol.47, pp.298-301 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-7058 ; DOI: 10.1016/j.proeng.2012.09.142

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Position sensing system for eddy-current mine imager

Ripka, P. ; Nováček, P. ; Reinštein, M. ; Roháč, J.

Procedia Engineering, 2010, Vol.5, pp.276-279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-7058 ; DOI: 10.1016/j.proeng.2010.09.101

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of personal dose equivalent measurements made by personal dosemeters

Cechak, T. ; Davidkova, J. ; Kodl, O. ; Novacek, P. ; Papirnik, P. ; Petrova, K. ; Prasek, P. ; Martincik, J. ; Sochor, V.

Radiation Physics and Chemistry, Nov, 2014, Vol.104, p.48(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0969-806X

Toàn văn sẵn có

6
Analyses of the adsorption of oxygen and hydrogen on PtxNi1−x alloys using ion scattering spectroscopy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analyses of the adsorption of oxygen and hydrogen on PtxNi1−x alloys using ion scattering spectroscopy

Novacek, P. ; Varga, P.

Surface Science, 5/1991, Vol.248(1-2), pp.183-192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00396028 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0039-6028(91)90071-Y

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analyses of the adsorption of oxygen and hydrogen on Pt x Ni 1− x alloys using ion scattering spectroscopy

Novacek, P. ; Varga, P.

Surface Science, 1991, Vol.248(1), pp.183-192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-6028 ; DOI: 10.1016/0039-6028(91)90071-Y

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of personal dose equivalent measurements made by personal dosemeters

Cechak, T. ; Davidkova, J. ; Kodl, O. ; Novacek, P. ; Papirnik, P. ; Petrova, K. ; Prasek, P. ; Martincik, J. ; Sochor, V.

Radiation Physics and Chemistry, November 2014, Vol.104, pp.48-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0969-806X ; DOI: 10.1016/j.radphyschem.2014.03.044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface analysis of Pt x Ni 1− x single crystals

Weigand, P. ; Novacek, P. ; van Husen, G. ; Neidhart, T. ; Varga, P.

Surface Science, 1992, Vol.269, pp.1129-1134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-6028 ; DOI: 10.1016/0039-6028(92)91404-Y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE FOR STIFLING BLADES OSCILATION ON TURBO ENGINES

Novacek P

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE FOR STIFLING BLADES OSCILATION ON TURBO ENGINES

Novacek P

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of environmental parameters on solid surface composition

Mezey, L.Z. ; Giber, J ; Hofer, W ; Novacek, P ; Varga, P

Vacuum, 1990, Vol.41(1), pp.453-456 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-207X ; DOI: 10.1016/S0042-207X(05)80149-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface composition of CuPd binary alloy systems measured by low energy ion surface scattering

Novacek, P ; Liegl, A ; Borrell, M ; Hofer, W ; Varga, P

Vacuum, 1990, Vol.40(1), pp.113-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-207X ; DOI: 10.1016/0042-207X(90)90133-J

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface composition of Pt xNi 1−x single crystal alloys

Weigand, P. ; Novacek, P. ; van Husen, G. ; Neidhart, T. ; Mezey, L.Z. ; Hofer, W. ; Varga, P.

Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, B, 1992, Vol.64(1), pp.93-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-583X ; DOI: 10.1016/0168-583X(92)95444-V

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SE376946

Hohn A ; Novacek P

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SE376946

Hohn A ; Novacek P

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TURBOMACHINE STRUCTURE

Novacek P,Ch ; Hohn A,Ch

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (12)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1975  (1)
 2. 1975đến1989  (2)
 3. 1990đến1990  (3)
 4. 1991đến1992  (5)
 5. Sau 1992  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (12)
 2. Sáng chế  (5)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (16)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Novacek, P.
 2. Varga, P.
 3. Novacek P
 4. Nováček, P.
 5. Hofer, W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...