skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recenze

Cabada, Ladislav ; Brunclík, Miloš ; Profant, Tomáš ; Nový, Michal

Středoevropské politické studie, 2013, Vol.XV(4), pp.342-358 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1212-7817

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Higher Principle? An Attempt to Develop a Near Universal Approach to Explaining Voter Turnout through Micro-Macro Interactions

Nový, Michal

Polish Sociological Review, 2016, Vol.193(1), pp.87-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1231-1413

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kam se ztratili volici? Vysvetlení vývoje volební úcasti v Ceské republice v letech 1990-2010

Nový, Michal

Stredoevropske Politicke Studie, Autumn 2013, Vol.15(4), pp.346-350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12132691 ; E-ISSN: 12127817

Toàn văn sẵn có

4
Luk&#225;&#353; Linek: Kam se ztratili voli&#269;i? Vysv&#283;tlen&#237; v&#253;voje volebn&#237; &#250;&#269;asti v &#268;esk&#233; republice v letech 1990&#8722;2010<br>Luk&#225;&#353; Linek: Kam se ztratili voli&#269;i? Vysv&#283;tlen&#237; v&#253;voje volebn&#237; &#250;&#269;asti v &#268;esk&#233; republice v letech 1990&#8722;2010
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lukáš Linek: Kam se ztratili voliči? Vysvětlení vývoje volební účasti v České republice v letech 1990−2010
Lukáš Linek: Kam se ztratili voliči? Vysvětlení vývoje volební účasti v České republice v letech 1990−2010

Nový, Michal

Středoevropské politické studie Central European Political Studies Review, 2013, Vol.15(4) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 12127817 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2013.4.346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobilizace proti levici? Stranické konsekvence volební úcasti v kontextu postkomunismu

Nový, Michal

Stredoevropske Politicke Studie, Winter 2013, Vol.15(1), pp.25-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12132691 ; E-ISSN: 12127817

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobilizace proti levici? Stranické konsekvence volební účasti v kontextu postkomunismu

Nový, Michal

Středoevropské politické studie, 2013, Vol.XV(1), pp.25-39 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1212-7817

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobilization Against the Left? Partisan Consequences of Voter Turnout in the Post-Communist Context

Nový, Michal

World Political Science Review, 2014, Vol.10(1), pp.127-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 21946248 ; E-ISSN: 19356226 ; DOI: 10.1515/wpsr-2014-0006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic maturity, external efficacy, and participation in elections: towards macro-micro interaction

Nový, Michal ; Katrnák, Tomás

Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft, 2015, Issue 3, pp.1-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16155548 ; E-ISSN: 23135433 ; DOI: 10.15203/ozp.274.vol44iss3

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zarízení pro automatické spínání turistické clony extrémním zdvihem výškového serízení svetlometu
Device for automatic switching of screen by extreme lift of headlight height adjustment device ereme

Sedlacek Vlastimil ; Cacala Jaromir ; Emajser Petr ; Novy Michal

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zarízení pro automatické spínání turistické clony extrémním zdvihem výškového serízení svetlometu
Device for automatic switching of screen by extreme lift of headlight height adjustment device ereme

Sedlacek Vlastimil ; Cacala Jaromir ; Emajser Petr ; Novy Michal

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (7)
 2. Czech  (7)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nový, Michal
 2. Nový, M.
 3. Michal Nový
 4. Novy Michal
 5. Emajser Petr

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...