skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Treatment of renal cell carcinoma with renal infarction, delayed nephrectomy, medroxyprogesterone, and xenogeneic immune RNA
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatment of renal cell carcinoma with renal infarction, delayed nephrectomy, medroxyprogesterone, and xenogeneic immune RNA

Weigel, J.W. ; Mebust, W.K. ; Foret, J.D. ; Noble, M.J. ; Votapka, T. ; Krishnan, E.C. ; Jewell, W.R.

Urology, 2/1985, Vol.25(2), pp.103-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00904295 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0090-4295(85)90522-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mebust, W.K
  2. Krishnan, E.C
  3. Foret, J.D
  4. Votapka, T.
  5. Jewell, W.R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...