skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 65  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting What You Want: Positive Inducements in International Relations

Nincic, Miroslav

International Security, 2010, Vol.35(1), pp.138-183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-2889 ; E-ISSN: 1531-4804 ; DOI: 10.1162/ISEC_a_00006

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, Gender, and War

Nincic, Miroslav ; Nincic, Donna J

Journal of Peace Research, September 2002, Vol.39(5), pp.547-568 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343302039005003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Sensible Public: New Perspectives on Popular Opinion and Foreign Policy

Nincic, Miroslav

Journal of Conflict Resolution, December 1992, Vol.36(4), pp.772-789 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/0022002792036004008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. Soviet policy and the electoral connection. (how foreign policy shapes campaign strategy)

Nincic, Miroslav

World Politics, April, 1990, Vol.42(3), p.370(27) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8871

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Of Paradise, Power, and Pachyderms

Nincic, Miroslav ; Datta, Monti Narayan

Political Science Quarterly, June 2007, Vol.122(2), pp.239-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195 ; E-ISSN: 1538-165X ; DOI: 10.1002/j.1538-165X.2007.tb00598.x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United States, the Soviet Union, and the politics of opposites

Nincic, Miroslav

World Politics, July, 1988, Vol.40(4), p.452(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8871

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Positive incentives, positive results?: Rethinking US counterproliferation policy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Positive incentives, positive results?: Rethinking US counterproliferation policy

Nincic, Miroslav

Sanctions, Statecraft, and Nuclear Proliferation

ISBN: 9781107010444 ; ISBN: 9780521281188 ; ISBN: 1107010446 ; ISBN: 0521281180

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign Policy and the Evaluation of Presidential Candidates

Nincic, Miroslav ; Hinckley, Barbara

Journal of Conflict Resolution, June 1991, Vol.35(2), pp.333-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/0022002791035002009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The American Public and the Soviet Union: The Domestic Context of Discontent

Nincic, Miroslav

Journal of Peace Research, December 1985, Vol.22(4), pp.345-357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234338502200406

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capital, labor and the spoils of war

Nincic, Miroslav

Journal of peace research, 1980, Vol.17, no.2, pp.103-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The American public and the Soviet Union ; the domestic context of discontent

Nincic, Miroslav

Journal of peace research, 1985, Vol. 22, no. 4, pp.345-357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding International Conflict: Some Theoretical Gaps

Nincic, Miroslav

Journal of Peace Research, March 1982, Vol.19(1), pp.49-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234338201900105

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding international conflict ; some theoretical gaps

Nincic, Miroslav

Journal of peace research, 1982, Vol.19, no.1, pp.49-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capital, Labor, and the Spoils of War

Nincic, Miroslav

Journal of Peace Research, June 1980, Vol.17(2), pp.103-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234338001700202

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluctuations in Soviet Defense Spending: A Research Note

Nincic, Miroslav

Journal of Conflict Resolution, December 1983, Vol.27(4), pp.648-660 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/0022002783027004005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The National Interest and its Interpretation

Nincic, Miroslav

The Review of Politics, 1999, Vol.61(1), pp.29-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6705 ; E-ISSN: 1748-6858 ; DOI: 10.1017/S0034670500028126

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Domestic Costs, the U.S. Public, and the Isolationist Calculus

Nincic, Miroslav

International Studies Quarterly, December 1997, Vol.41(4), pp.593-610 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8833 ; E-ISSN: 1468-2478 ; DOI: 10.1111/1468-2478.00059

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loss Aversion and the Domestic Context of Military Intervention

Nincic, Miroslav

Political Research Quarterly, March 1997, Vol.50(1), pp.97-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1065-9129 ; E-ISSN: 1938-274X ; DOI: 10.1177/106591299705000105

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commitment to Military Intervention: The Democratic Government as Economic Investor

Nincic, Donna J ; Nincic, Miroslav

Journal of Peace Research, November 1995, Vol.32(4), pp.413-426 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343395032004003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. Soviet policy and the electoral connection

Nincic, Miroslav

World politics [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8871

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 65  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (57)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1982  (17)
 2. 1982đến1987  (16)
 3. 1988đến1994  (15)
 4. 1995đến2003  (9)
 5. Sau 2003  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (56)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nincic, Miroslav
 2. Miroslav Nincic
 3. Nincic, M.
 4. Russett, Bruce
 5. Nincic, Donna J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...