skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A Sensible Public: New Perspectives on Popular Opinion and Foreign Policy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Sensible Public: New Perspectives on Popular Opinion and Foreign Policy

Nincic, M.

Journal of Conflict Resolution, 12/01/1992, Vol.36(4), pp.772-789 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022002792036004008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Understanding International Conflict: Some Theoretical Gaps
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding International Conflict: Some Theoretical Gaps

Nincic, M.

Journal of Peace Research, 01/01/1982, Vol.19(1), pp.49-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/002234338201900105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The American Public and the Soviet Union: The Domestic Context of Discontent
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The American Public and the Soviet Union: The Domestic Context of Discontent

Nincic, M.

Journal of Peace Research, 01/01/1985, Vol.22(4), pp.345-357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/002234338502200406

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Commitment to Military Intervention: The Democratic Government as Economic Investor
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commitment to Military Intervention: The Democratic Government as Economic Investor

Nincic, D. J. ; Nincic, M.

Journal of Peace Research, 11/01/1995, Vol.32(4), pp.413-426 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343395032004003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The Political Economy of US Military Spending
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Economy of US Military Spending

Nincic, M. ; Cusack, T. R.

Journal of Peace Research, 01/01/1979, Vol.16(2), pp.101-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/002234337901600202

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nincic, Miroslav
  2. Nincic, M
  3. Miroslav Nincic
  4. Nincic, Donna J
  5. Nincic, D.J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...