skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arabidopsis Gene Family Profiler (aGFP) – user-oriented transcriptomic database with easy-to-use graphic interface-5

Nikoleta Dupl'áková ; David Reňák ; Patrik Hovanec ; Barbora Honysová ; David Twell ; David Honys

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.59469.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.59469

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arabidopsis Gene Family Profiler (aGFP) – user-oriented transcriptomic database with easy-to-use graphic interface-5

Nikoleta Dupl'áková ; David Reňák ; Patrik Hovanec ; Barbora Honysová ; David Twell ; David Honys

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.59469

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arabidopsis Gene Family Profiler (aGFP) – user-oriented transcriptomic database with easy-to-use graphic interface-0

Nikoleta Dupl'áková ; David Reňák ; Patrik Hovanec ; Barbora Honysová ; David Twell ; David Honys

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.61791.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.61791

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arabidopsis Gene Family Profiler (aGFP) – user-oriented transcriptomic database with easy-to-use graphic interface-1

Nikoleta Dupl'áková ; David Reňák ; Patrik Hovanec ; Barbora Honysová ; David Twell ; David Honys

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.61792.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.61792

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arabidopsis Gene Family Profiler (aGFP) – user-oriented transcriptomic database with easy-to-use graphic interface-6

Nikoleta Dupl'áková ; David Reňák ; Patrik Hovanec ; Barbora Honysová ; David Twell ; David Honys

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.61795

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arabidopsis Gene Family Profiler (aGFP) – user-oriented transcriptomic database with easy-to-use graphic interface-3

Nikoleta Dupl'áková ; David Reňák ; Patrik Hovanec ; Barbora Honysová ; David Twell ; David Honys

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.61794

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arabidopsis Gene Family Profiler (aGFP) – user-oriented transcriptomic database with easy-to-use graphic interface-2

Nikoleta Dupl'áková ; David Reňák ; Patrik Hovanec ; Barbora Honysová ; David Twell ; David Honys

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.61793

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arabidopsis Gene Family Profiler (aGFP) – user-oriented transcriptomic database with easy-to-use graphic interface-1

Nikoleta Dupl'áková ; David Reňák ; Patrik Hovanec ; Barbora Honysová ; David Twell ; David Honys

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.61792

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arabidopsis Gene Family Profiler (aGFP) – user-oriented transcriptomic database with easy-to-use graphic interface-0

Nikoleta Dupl'áková ; David Reňák ; Patrik Hovanec ; Barbora Honysová ; David Twell ; David Honys

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.61791

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arabidopsis Gene Family Profiler (aGFP) – user-oriented transcriptomic database with easy-to-use graphic interface-2

Nikoleta Dupl'áková ; David Reňák ; Patrik Hovanec ; Barbora Honysová ; David Twell ; David Honys

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.61793.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.61793

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arabidopsis Gene Family Profiler (aGFP) – user-oriented transcriptomic database with easy-to-use graphic interface-3

Nikoleta Dupl'áková ; David Reňák ; Patrik Hovanec ; Barbora Honysová ; David Twell ; David Honys

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.61794.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.61794

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arabidopsis Gene Family Profiler (aGFP) – user-oriented transcriptomic database with easy-to-use graphic interface-6

Nikoleta Dupl'áková ; David Reňák ; Patrik Hovanec ; Barbora Honysová ; David Twell ; David Honys

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.61795.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.61795

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrigendum: ER-localized auxin transporter PIN8 regulates auxin homoeostasis and male gametophyte development in Arabidopsis

Zhaojun Ding ; Bangjun Wang ; Ignacio Moreno ; Nikoleta Dupláková ; Sibu Simon ; Nicola Carraro ; Jesica Reemmer ; Aleš Pěnčík ; Xu Chen ; Ricardo Tejos ; Petr Skůpa ; Stephan Pollmann ; Jozef Mravec ; Jan Petrášek ; Eva Zažímalová ; David Honys ; Jakub Rolčík ; Angus Murphy ; Ariel Orellana ; Markus Geisler ; Jiří Friml

Nature Communications, 2013, Vol.4, p.1421 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2041-1723 ; E-ISSN: 2041-1723 ; DOI: 10.1038/ncomms2452

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ER-localized auxin transporter PIN8 regulates auxin homeostasis and male gametophyte development in Arabidopsis

Zhaojun Ding ; Bangjun Wang ; Ignacio Moreno ; Nikoleta Dupláková ; Sibu Simon ; Nicola Carraro ; Jesica Reemmer ; Aleš Pěnčík ; Xu Chen ; Ricardo Tejos ; Petr Skůpa ; Stephan Pollmann ; Jozef Mravec ; Jan Petrášek ; Eva Zažímalová ; David Honys ; Jakub Rolčík ; Angus Murphy ; Ariel Orellana ; Markus Geisler ; Jiří Friml

Nature Communications, 2012, Vol.3, p.941 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2041-1723 ; E-ISSN: 2041-1723 ; DOI: 10.1038/ncomms1941

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arabidopsis Gene Family Profiler (aGFP) - user-oriented transcriptomic database with easy-to-use graphic interface.(Database)(Report)

Dupl' Akova, Nikoleta ; Re?ak, David ; Hovanec, Patrik ; Honysova, Barbora ; Twell, David ; Honys, David

BMC Plant Biology, July 23, 2007, Vol.7(39), p.39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2229

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Hình ảnh  (12)
 2. Bài báo  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. David Honys
 2. Patrik Hovanec
 3. Nikoleta Dupl'áková
 4. David Twell
 5. Barbora Honysová

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...