skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wide-scale screening of T-DNA lines for transcription factor genes affecting male gametophyte development in Arabidopsis

Reňák, David ; Dupl’áková, Nikoleta ; Honys, David

Sexual Plant Reproduction, 2012, Vol.25(1), pp.39-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0934-0882 ; E-ISSN: 1432-2145 ; DOI: 10.1007/s00497-011-0178-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AtbZIP34 is required for Arabidopsis pollen wall patterning and the control of several metabolic pathways in developing pollen

Gibalová, Antónia ; Reňák, David ; Matczuk, Katarzyna ; Dupl’áková, Nikoleta ; Cháb, David ; Twell, David ; Honys, David

Plant Molecular Biology, 2009, Vol.70(5), pp.581-601 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4412 ; E-ISSN: 1573-5028 ; DOI: 10.1007/s11103-009-9493-y

Toàn văn sẵn có

3
AtbZIP34 is required for Arabidopsis pollen wall patterning and the control of several metabolic pathways in developing pollen
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AtbZIP34 is required for Arabidopsis pollen wall patterning and the control of several metabolic pathways in developing pollen

Gibalová, Antónia ; Reňák, David ; Matczuk, Katarzyna ; Dupl’áková, Nikoleta ; Cháb, David ; Twell, David ; Honys, David

Plant Molecular Biology, 7/2009, Vol.70(5), pp.581-601 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4412 ; E-ISSN: 1573-5028 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11103-009-9493-y

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of isolation methods of tomato pollen on the results of metabolic profiling

Paupière, Marine ; Tikunov, Yury ; Firon, Nurit ; Vos, Ric ; Maliepaard, Chris ; Visser, Richard ; Bovy, Arnaud

Metabolomics, 2019, Vol.15(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1573-3882 ; E-ISSN: 1573-3890 ; DOI: 10.1007/s11306-018-1471-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An armadillo-domain protein participates in a telomerase interaction network

Dokládal, Ladislav ; Benková, Eva ; Honys, David ; Dupľáková, Nikoleta ; Lee, Lan-Ying ; Gelvin, Stanton ; Sýkorová, Eva

Plant Molecular Biology, 2018, Vol.97(4), pp.407-420 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4412 ; E-ISSN: 1573-5028 ; DOI: 10.1007/s11103-018-0747-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Honys, David
  2. Reňák, David
  3. Dupl’áková, Nikoleta
  4. Cháb, David
  5. Benková, Eva

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...