skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specifying Dynamic Analyses by Extending Language Semantics

Lienhard, A ; Girba, T ; Nierstrasz, O

IEEE Transactions on Software Engineering, May/Jun 2012, Vol.38(3), p.694 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploiting Dynamic Information in IDEs Improves Speed and Correctness of Software Maintenance Tasks

Rothlisberger, D ; Harry, M ; Binder, W ; Moret, P ; Ansaloni, D ; Villazon, A ; Nierstrasz, O

IEEE Transactions on Software Engineering, May/Jun 2012, Vol.38(3), p.579 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A systematic literature review of software visualization evaluation

Merino, L ; Ghafari, M ; Anslow, C ; Nierstrasz, O

The Journal of Systems & Software, October 2018, Vol.144, pp.165-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; E-ISSN: 1873-1228 ; DOI: 10.1016/j.jss.2018.06.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lightning talk: "I solemnly pledge" A manifesto for personal responsibility in the engineering of academic software

Allen, A. ; Aragon, C. ; Becker, C. ; Carver, J.C. ; Chris, A. ; Combemale, Benoit ; Croucher, M. ; Crowston, K. ; Garijo, D. ; Gehani, A. ; Goble, C. ; Haines, R. ; Hirschfeld, R.A. ; Howison, J. ; Huff, K. ; Jay, C. ; Katz, D.S. ; Kirchner, Claude ; Kuksenok, K. ; Lämmel, Ralf ; Nierstrasz, O. ; Turk, J.W.M. ; Nieuwpoort, R.V. ; Vaughn, M. ; Vinju, Jurgen; University of Maryland

2016

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lightning talk: "I solemnly pledge": A manifesto for personal responsibility in the engineering of academic software

Allen, A. ; Aragon, C. ; Becker, C. ; Carver, J.C. ; Chis, A. ; Combemale, B. ; Croucher, M. ; Crowston, K. ; Garijo, D. ; Gehani, A. ; Goble, C. ; Haines, R. ; Hirschfeld, R. ; Howison, J. ; Huff, K. ; Jay, C. ; Katz, D.S. ; Kirchner, C. ; Kuksenok, K. ; Lämmel, R. ; Nierstrasz, O. ; Turk, M. ; van Nieuwpoort, R.V. ; Vaughn, M. ; Vinju, J.; System and Network Engineering ; Faculty of Science

CEUR Workshop Proceedings, 2016, Vol.1686, pp.urn:issn:1613-0073

ISSN: ; ISSN: 1613-0073

Toàn văn sẵn có

6
Object-Based Concurrent Computing: ECOOP '91 Workshop Geneva, Switzerland, July 15–16, 1991 Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-Based Concurrent Computing: ECOOP '91 Workshop Geneva, Switzerland, July 15–16, 1991 Proceedings

Tokoro, M ; Nierstrasz, O ; Wegner, P; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Lecture Notes in Computer Science,

ISBN: 9783540472605 ; ISBN: 3540472606 ; DOI: 10.1007/3-540-55613-3

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-oriented design principles

Nierstrasz, O M

DOI: 10.5170/CERN-1990-008.523

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

What is the 'object' in object-oriented programming?

Nierstrasz, O M

DOI: 10.5170/CERN-1987-004.43

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (1)
 2. 1990đến1991  (1)
 3. 1992đến2011  (1)
 4. 2012đến2016  (4)
 5. Sau 2016  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (5)
 2. Tài nguyên văn bản  (2)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nierstrasz, O
 2. Vaughn, M.
 3. Gehani, A.
 4. Carver, J.C.
 5. Nierstrasz, O M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...