skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A systematic ab initio investigation of the open and ring structures of ozone

Müller, Thomas ; Xantheas, Sotiris S ; Dachsel, Holger ; Harrison, Robert J ; Nieplocha, Jaroslaw ; Shepard, Ron ; Kedziora, Gary S ; Lischka, Hans

Chemical Physics Letters, 1998, Vol.293(1), pp.72-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-2614 ; E-ISSN: 1873-4448 ; DOI: 10.1016/S0009-2614(98)00798-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Signaling communication events in a computer network

Bender; Carl A ; Dinicola; Paul D ; Gildea; Kevin J ; Govindaraju; Rama K ; Kim; Chulho ; Mirza; Jamshed H ; Shah; Gautam H ; Nieplocha; Jaroslaw

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (1)
 2. Bài báo  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nieplocha, Jaroslaw
 2. Harrison, Rj
 3. Xantheas, Sotiris S.
 4. Muller, T
 5. Dachsel, H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...