skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NWChem: A comprehensive and scalable open-source solution for large scale molecular simulations

Valiev, M ; Bylaska, E.J ; Govind, N ; Kowalski, K ; Straatsma, T.P ; Van Dam, H.J.J ; Wang, D ; Nieplocha, J ; Apra, E ; Windus, T.L ; de Jong, W.A

Computer Physics Communications, 2010, Vol.181(9), pp.1477-1489 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4655 ; E-ISSN: 1879-2944 ; DOI: 10.1016/j.cpc.2010.04.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Generalized Portable SHMEM Library for High Performance Computing

Parzyszek, K. ; Nieplocha, J. ; Kendall, R. A.; United States. Department Of Energy.

Twelfth IASTED International Conference on Parallel and Distributed Computing, Las Vegas, 11/06/2000--11/09/2000

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ORNL Cray X1 evaluation status report

Agarwal, P.K. ; Alexander, R.A. ; Apra, E. ; Balay, S. ; Bland, A.S ; Colgan, J. ; D'Azevedo, E.F. ; Dongarra, J.J. ; Dunigan Jr., T.H. ; Fahey, M.R. ; Fahey, R.A. ; Geist, A. ; Gordon, M. ; Harrison, R.J. ; Kaushik, D. ; Krishnakumar, M. ; Luszczek, P. ; Mezzacappa, A. ; Nichols, J.A. ; Nieplocha, J. ; Oliker, L. ; Packwood, T. ; Pindzola, M.S. ; Schulthess, T.C. ; Vetter, J.S. ; White III, J.B. ; Windus, T.L. ; Worley, P.H. ; Zacharia, T. ; Zacharia, T.

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global arrays: A portable {open_quotes}shared-memory{close_quotes} programming model for distributed memory computers

Harrison, R. J. ; Nieplocha, J. ; Littlefield, R. J.; United States. Department Of Energy.

Supercomputing `94 meeting, Washington, 14-18 Nov 1994

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-performance computing in chemistry: NW Chem

Guest, M.F ; Apra, E ; Bernholdt, D.E ; Früchtl, H.A ; Harrison, R.J ; Kendall, R.A ; Kutteh, R.A ; Long, X ; Nicholas, J.B ; Nichols, J.A ; Taylor, H.L ; Wong, A.T ; Fann, G.I ; Littlefield, R.J ; Nieplocha, J

Future Generation Computer Systems, 1996, Vol.12(4), pp.273-289 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-739X ; E-ISSN: 1872-7115 ; DOI: 10.1016/S0167-739X(97)80002-E

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ORNL Cray X1 evaluation status report

Agarwal, P. K. ; Alexander, R. A. ; Apra, E. ; Balay, S. ; Bland, A. S ; Colgan, J. ; D'Azevedo, E. F. ; Dongarra, J. J. ; Dunigan Jr. , T. H. ; Fahey, M. R. ; Fahey, R. A. ; Geist, A. ; Gordon, M. ; Harrison, R. J. ; Kaushik, D. ; Krishnakumar, M. ; Luszczek, P. ; Mezzacappa, A. ; Nichols, J. A. ; Nieplocha, J. ; Oliker, L. ; Packwood, T. ; Pindzola, M. S. ; Schulthess, T. C. ; Vetter, J. S. ; White Iii, J. B. ; Windus, T. L. ; Worley, P. H. ; Zacharia, T.; Usdoe Director. Office Of Science. Office Of Advanced Scientific Computing Research, Oak Ridge National Laboratory Contract De-Acor

46th Cray User Group Conference, Knoxville, 05/17/2004--05/24/2004

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

NWChem: A Comprehensive and Scalable Open-Source Solution for Large Scale Molecular Simulations

Valiev, M. ; Bylaska, E. J. ; Govind, N. ; Kowalski, K. ; Straatsma, T. P. ; Van Dam, H. J. J. ; Wang, D. ; Nieplocha, J. ; Apra, E. ; Windus, Theresa Lynn ; De Jong, Wibe A.

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nieplocha, J
  2. Apra, E
  3. Harrison, R.J.
  4. Nichols, J.A.
  5. Govind, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...