skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 110  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Sovereignty and Individual Behavior

Niemeyer, Gerhart

The Journal of Politics, 01 August 1947, Vol.9(3), pp.417-428 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223816 ; E-ISSN: 14682508 ; DOI: 10.2307/2125798

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Balance-Sheet of the League Experiment

Niemeyer, Gerhart

International Organization, 1952, Vol.6(4), pp.537-558 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818300017094

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Christian Faith, and Religion, in Eric Voegelin's Work

Niemeyer, Gerhart

The Review of Politics, 1995, Vol.57(1), pp.91-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6705 ; E-ISSN: 1748-6858 ; DOI: 10.1017/S003467050001994X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Authority and Alienation: A Meditation

Niemeyer, Gerhart

The Review of Politics, 1991, Vol.53(3), pp.530-546 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6705 ; E-ISSN: 1748-6858 ; DOI: 10.1017/S003467050001528X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Future of Socialism

Niemeyer, Gerhart

Modern Age, Fall 1991, Vol.34(1), p.12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00267457 ; E-ISSN: 21685975

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enlightenment to Ideology: The Apotheosis of the Human Mind

Niemeyer, Gerhart

Modern Age, Fall 1992, Vol.35(1), p.35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00267457 ; E-ISSN: 21685975

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Christian sheen on a secular world. (The Contemplation of Order)

Niemeyer, Gerhart

Modern Age, Summer-Fall, 1987, Vol.31(3-4), p.355(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-7457

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

KELSEN, HANS. The Law of the United Nations. Pp. xvii, 903. New York: Frederick A. Praeger Inc., Published under the auspices of The London Institute of World Affairs, 1950. $18.75

Niemeyer, Gerhart

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, March 1951, Vol.274(1), pp.213-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271625127400137

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BAUER, JOHN. Make the UN Effective for Peace. Pp. 160. New York: Richard R. Smith, 1952. $2.50

Niemeyer, Gerhart

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, May 1953, Vol.287(1), pp.182-183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271625328700130

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

KELSEN, HANS. Recent Trends in the Law of the United Nations. (A Supplement to The Law of the United Nations). Pp. 909-994 (continuous numbering). New York: Frederick A. Praeger, 1951. $2.50

Niemeyer, Gerhart

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, January 1952, Vol.279(1), pp.184-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271625227900128

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CORBETT, P. E. Law and Society in the Relations of States. Pp. xii, 337. New York: Harcourt, Brace and Company, 1951. $4.75

Niemeyer, Gerhart

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, January 1952, Vol.279(1), pp.183-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271625227900127

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
AMELIA C. LEISS and RAYMOND DENNETT (Eds.). European Peace Treaties After World War II. Pp. xvi, 341. Boston, Mass.: World Peace Foundation, 1954. $4.75
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AMELIA C. LEISS and RAYMOND DENNETT (Eds.). European Peace Treaties After World War II. Pp. xvi, 341. Boston, Mass.: World Peace Foundation, 1954. $4.75

Niemeyer, Gerhart

The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 05/1955, Vol.299(1), pp.152-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/000271625529900128

Truy cập trực tuyến

13
A Query About Assumptions on International Organization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Query About Assumptions on International Organization

Niemeyer, Gerhart

World Politics, 01/1955, Vol.7(2), pp.337-347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8871 ; E-ISSN: 1086-3338 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2009153

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collective Security: The Validity of an Ideal

Johnson, Howard C ; Niemeyer, Gerhart

International Organization, 1954, Vol.8(1), pp.19-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818300030368

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Christianity, in a Time-Bound Perspective

Niemeyer, Gerhart

Modern Age, Summer 1990, Vol.33(2), p.184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00267457 ; E-ISSN: 21685975

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enlightenment to ideology: The apotheosis of history

Niemeyer, Gerhart

Modern Age, Winter 1993, Vol.35(2), p.116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00267457 ; E-ISSN: 21685975

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Praise of Tradition

Niemeyer, Gerhart

Modern Age, Spring 1994, Vol.36(3), p.233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00267457 ; E-ISSN: 21685975

Truy cập trực tuyến

18
The Image: A Guide to Pseudo-Events in America. By Daniel J. Boorstin. (New York and Boston: Harper Colophon Books, 1964. Pp. iv, 315. $1.75.)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Image: A Guide to Pseudo-Events in America. By Daniel J. Boorstin. (New York and Boston: Harper Colophon Books, 1964. Pp. iv, 315. $1.75.)

Niemeyer, Gerhart

American Political Science Review, 03/1965, Vol.59(1), pp.149-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1976138

Truy cập trực tuyến

19
Die Gleichheit vor dem Gesetz. By Gerhard Leibholz. (München und Berlin: C. H. Beck. 1959. Pp. xi, 265. DM 81.50.)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die Gleichheit vor dem Gesetz. By Gerhard Leibholz. (München und Berlin: C. H. Beck. 1959. Pp. xi, 265. DM 81.50.)

Niemeyer, Gerhart

American Political Science Review, 12/1959, Vol.53(4), pp.1183-1184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0003055400234953

Truy cập trực tuyến

20
Cases and other Materials of World Law. Edited by Louis B. Sohn. (Brooklyn: The Foundation Press Inc.1950. Pp. 1363. $8.00.)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cases and other Materials of World Law. Edited by Louis B. Sohn. (Brooklyn: The Foundation Press Inc.1950. Pp. 1363. $8.00.)

Niemeyer, Gerhart

American Political Science Review, 09/1950, Vol.44(3), pp.794-795 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0003055400060172

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 110  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (107)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (27)
 2. 1957đến1964  (34)
 3. 1965đến1972  (17)
 4. 1973đến1988  (22)
 5. Sau 1988  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (52)
 2. Bình xét khoa học  (51)
 3. Tạp chí  (7)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Niemeyer, Gerhart
 2. Gerhart Niemeyer
 3. Niemeyer, G.
 4. Reshetar, John S.
 5. Schapiro, Leonard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...