skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PSEUDOSARCOMA OF THE SKIN

Finlay-Jones, R., L. ; Nicoll, E. J., P. ; Ten Seldam, E. J., R.

Pathology, 1971, Vol.3(3), pp.215-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; DOI: 10.1080/00313027109073736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Seldam, R. E. J. Ten
  2. Finlay-Jones, L. R.
  3. Nicoll, E. J., P.
  4. Finlay-Jones, L.R
  5. Ten Seldam, R E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...