skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risto Savin in slovenska identiteta: pot do Lepe Vide

Niall O'Loughlin

Muzikološki Zbornik, 01 December 2012, Vol.48(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580-373X ; E-ISSN: 2350-4242 ; DOI: 10.4312/mz.48.2.133-140

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization in the Operas of Penderecki

Niall O’loughlin

Muzikoloski Zbornik, 2015, pp.127-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580373X ; E-ISSN: 23504242 ; DOI: 10.4312/mz.51.2.127-137

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expressive Sonority and Formal Control: Lojze Lebič into the 21st Century

Niall O’loughlin

Muzikoloski Zbornik, 2014, pp.87-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580373X ; E-ISSN: 23504242 ; DOI: 10.4312/mz.50.1.87-95

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vinko Globokar’s Balkan Requiem

Niall O’loughlin

Muzikoloski Zbornik, 2014, pp.97-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580373X ; E-ISSN: 23504242 ; DOI: 10.4312/mz.50.1.97-105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vrnitev k starim tehnikam v nedavnih koncertih Iva Petrića

Niall O'Loughlin

Muzikološki Zbornik, 01 June 2011, Vol.47(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580-373X ; E-ISSN: 2350-4242 ; DOI: 10.4312/mz.47.1.167-176

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slovenska glasba v poznem 20. in zgodnjem 21. stoletju: pogled iz tujine

Niall O'Loughlin

Muzikološki Zbornik, 01 June 2009, Vol.45(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580-373X ; E-ISSN: 2350-4242 ; DOI: 10.4312/mz.45.1.5-16

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slovenian Music in its Central European Context: the 20th-century experience

Niall O'Loughlin

Muzikološki Zbornik, 01 December 2004, Vol.40(1&2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580-373X ; E-ISSN: 2350-4242

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concertante techniques in Trois images by Ivo Petrić

Niall O'Loughlin

Muzikološki Zbornik, 01 December 2001, Vol.37(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580-373X ; E-ISSN: 2350-4242

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interconnecting Musicologies: Decoding Mahler's Sixth Symphony

Niall O'Loughlin

Muzikološki Zbornik, 01 December 2003, Vol.39(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580-373X ; E-ISSN: 2350-4242

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expressive Emotion and Symphonic Economy: A Note on Recent Works by Uroš Krek

Niall O'Loughlin

Muzikološki Zbornik, 01 December 2002, Vol.38(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580-373X ; E-ISSN: 2350-4242

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ivo Petrić’s Orchestral Indian Summer

Niall O’loughlin

Muzikološki Zbornik, 01 June 2019, Vol.55(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580-373X ; E-ISSN: 2350-4242

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ivo Petrić’s Orchestral Indian Summer

Niall O’loughlin

Muzikoloski Zbornik, 2019, Vol.55(1), pp.9-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580373X ; E-ISSN: 23504242 ; DOI: 10.4312/mz.55.1.9-26

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Music of Uroš Krek: Towards a Definition of its Style

Niall O’loughlin

Muzikoloski Zbornik, 2008, pp.17-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580373X ; E-ISSN: 23504242 ; DOI: 10.4312/mz.44.2.17-28

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Movement Order of Mahler’s Sixth Symphony: Musical Considerations

Niall O’loughlin

Muzikoloski Zbornik, 2008, pp.39-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580373X ; E-ISSN: 23504242 ; DOI: 10.4312/mz.44.2.39-52

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What is English music? The Twentieth Century Experience

Niall O'Loughlin

Muzikološki Zbornik, 01 December 2007, Vol.43(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580-373X ; E-ISSN: 2350-4242

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intellectual Magic: Tradition Infiltrated by Passion in the String Quartets of the English Composer Hugh Wood

Niall O'Loughlin

Muzikološki Zbornik, 01 December 2007, Vol.43(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580-373X ; E-ISSN: 2350-4242

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rondo in Mahler's Middle Period Symphonies: Valid Model or Useful Abstraction

Niall O'Loughlin

Muzikološki Zbornik, 01 December 1999, Vol.35(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580-373X ; E-ISSN: 2350-4242

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Hidden Programme of Mahler's Seventh Symphony

Niall O'Loughlin

Muzikološki Zbornik, 01 December 2000, Vol.36(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580-373X ; E-ISSN: 2350-4242

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alojz Srebotnjak's Use of Twelve-Note Techniques

Niall O'Loughlin

Muzikološki Zbornik, 01 December 1990, Vol.26(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580-373X ; E-ISSN: 2350-4242

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Melodični postopki v glasbi Iva Petrića

Niall O'Loughlin

Muzikološki Zbornik, 01 December 1993, Vol.29(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580-373X ; E-ISSN: 2350-4242

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (22)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Niall O'Loughlin
  2. O'Loughlin, Niall
  3. O'Loughlin, N.
  4. Niall O’loughlin
  5. O’loughlin, Niall

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...