skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 46  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Giáo dục ngoại ngữ ở Hàn Quốc và một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo dục ngoại ngữ ở Hàn Quốc và một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Nguyễn, Hồng Cổn

Nguyễn H. C. (2009). Giáo dục ngoại ngữ ở Hàn Quốc và một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN , Khoa học Xã hội và Nhân văn, 25, 53-62.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57302

Truy cập trực tuyến

2
Các kết cấu phi ngoại động trong tiếng Việt
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các kết cấu phi ngoại động trong tiếng Việt

Nguyễn Hồng Cổn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58632

Truy cập trực tuyến

3
Khảo sát thành ngữ có con số trong tiếng Hán và cách thức chuyển dịch sang tiếng Việt
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khảo sát thành ngữ có con số trong tiếng Hán và cách thức chuyển dịch sang tiếng Việt

Mạc, Tử Kỳ; Nguyễn, Hồng Cổn

Mạc, T.K. (2009). Khảo sát thành ngữ có con số trong tiếng Hán và cách thức chuyển dịch sang tiếng Việt. Luận văn Thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23645

Truy cập trực tuyến

4
Nghiên cứu phương thức chuyển dịch phát ngôn có hàm ý từ tiếng Anh sang tiếng Việt (Trên cứ liệu ngôn ngữ hội thoại trong tác phẩm văn học): Luận án TS. Ngôn ngữ học: 62 22 01 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phương thức chuyển dịch phát ngôn có hàm ý từ tiếng Anh sang tiếng Việt (Trên cứ liệu ngôn ngữ hội thoại trong tác phẩm văn học): Luận án TS. Ngôn ngữ học: 62 22 01 01

Trịnh, Thị Thơm; Nguyễn, Hồng Cổn

Trịnh, T. T. (2015). Nghiên cứu phương thức chuyển dịch phát ngôn có hàm ý từ tiếng Anh sang tiếng Việt (Trên cứ liệu ngôn ngữ hội thoại trong tác phẩm văn học). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11287

Truy cập trực tuyến

5
Nghiên cứu hình thức, ý nghĩa thể của câu trong tiếng Anh và cách chuyển dịch sang tiếng Việt
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu hình thức, ý nghĩa thể của câu trong tiếng Anh và cách chuyển dịch sang tiếng Việt

Hà, Thị Bích Liên; Nguyễn, Hồng Cổn

Hà, T. B. L. (2009). Nghiên cứu hình thức, ý nghĩa thể của câu trong tiếng Anh và cách chuyển dịch sang tiếng Việt. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L2_01778; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17709

Truy cập trực tuyến

6
Bước đầu khảo sát hiện tượng tiêu điểm hóa cấu trúc chủ - vị của câu tiếng Việt : Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bước đầu khảo sát hiện tượng tiêu điểm hóa cấu trúc chủ - vị của câu tiếng Việt : Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 01

Đào, Thị Minh Ngọc; Nguyễn, Hồng Cổn,

Đào, T. M. N. (2010). Bước đầu khảo sát hiện tượng tiêu điểm hóa cấu trúc chủ - vị của câu tiếng Việt. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L2_02011; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35646

Truy cập trực tuyến

7
Phương thức biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến trong tiếng Anh: Liên hệ với tiếng Việt
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương thức biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến trong tiếng Anh: Liên hệ với tiếng Việt

Trần, Chi Mai; Hoàng, Trọng Phiến; Nguyễn, Hồng Cổn

Trần, Chi Mai. (2005). Phương thức biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến trong tiếng Anh: Liên hệ với tiếng Việt. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15264

Truy cập trực tuyến

8
Thành ngữ nói về tính cách con người trong tiếng Hán (Liên hệ với thành ngữ tiếng Việt) : Luận văn ThS. Ngôn ngữ học : 60 22 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thành ngữ nói về tính cách con người trong tiếng Hán (Liên hệ với thành ngữ tiếng Việt) : Luận văn ThS. Ngôn ngữ học : 60 22 01

Lý, Lệ; Nguyễn, Hồng Cổn, 1956-, người hướng dẫn

02050001941; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35396

Truy cập trực tuyến

9
Thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt và tương đương dịch thuật của chúng trong tiếng Anh
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt và tương đương dịch thuật của chúng trong tiếng Anh

Khổng, Minh Hoàng Việt; Nguyễn, Xuân Yêm; Nguyễn, Hồng Cồn

Khổng, M. H. V. (2017). Thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt và tương đương dịch thuật của chúng trong tiếng Anh. Luận án tiến sỹ. Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60260

Truy cập trực tuyến

10
Nghiên cứu phương thức chuyển dịch phát ngôn có hàm ý từ tiếng Anh sang tiếng Việt ( Trên cứ liệu ngôn ngữ hội thoại trong tác phẩm văn học): Luận án TS. Ngôn ngữ học: 62 22 01 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phương thức chuyển dịch phát ngôn có hàm ý từ tiếng Anh sang tiếng Việt ( Trên cứ liệu ngôn ngữ hội thoại trong tác phẩm văn học): Luận án TS. Ngôn ngữ học: 62 22 01 01

Trịnh, Thị Thơm; Nguyễn, Hồng Cổn, người hướng dẫn

02050004186; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35030

Truy cập trực tuyến

11
Nghiên cứu phương thức chuyển dịch phát ngôn có hàm ý từ tiếng Anh sang tiếng Việt ( Trên cứ liệu ngôn ngữ hội thoại trong tác phẩm văn học)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phương thức chuyển dịch phát ngôn có hàm ý từ tiếng Anh sang tiếng Việt ( Trên cứ liệu ngôn ngữ hội thoại trong tác phẩm văn học)

Trịnh, Thị Thơm, 1968-; Nguyễn, Hồng Cổn; Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn

Trịnh, T. T. (2015). Nghiên cứu phương thức chuyển dịch phát ngôn có hàm ý từ tiếng Anh sang tiếng Việt ( Trên cứ liệu ngôn ngữ hội thoại trong tác phẩm văn học). Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 62220101; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15727; 428 TR-T 2015 / 02050004186

Truy cập trực tuyến

12
Khảo sát dịch thuật Trung - Việt ( Trên các bản dịch văn bản thương mại Trung - Việt ): Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam: 62 22 01 20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khảo sát dịch thuật Trung - Việt ( Trên các bản dịch văn bản thương mại Trung - Việt ): Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam: 62 22 01 20

Trần, Bích Lan; Nguyễn, Thị Tân, người hướng dẫn; Nguyễn, Hồng Cổn, người hướng dẫn

02050004103; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35035

Truy cập trực tuyến

13
Cấu trúc gây khiến - kết quả trong tiếng Anh và tiếng Việt : Luận án TS. Ngôn ngữ học: 60 22 01 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cấu trúc gây khiến - kết quả trong tiếng Anh và tiếng Việt : Luận án TS. Ngôn ngữ học: 60 22 01 01

Nguyễn, Thị Thu Hương; Hoàng, Văn Vân, người hướng dẫn; Nguyễn, Hồng Cổn, người hướng dẫn

02050000109; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34797

Truy cập trực tuyến

14
Khảo sát loại từ Tiếng Việt và các phương thức chuyển dịch sang tiếng INĐÔNÊXIA : Luận án TS. Ngôn ngữ học: 62 22 01 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khảo sát loại từ Tiếng Việt và các phương thức chuyển dịch sang tiếng INĐÔNÊXIA : Luận án TS. Ngôn ngữ học: 62 22 01 01

Phạm, Thị Thúy Hồng; Nguyễn, Hồng Cổn, người hướng dẫn; Lê, Quang Thiêm, người hướng dẫn

02050000986; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34777

Truy cập trực tuyến

15
Khảo sát hệ thuật ngữ tin học - viễn thông tiếng Việt : Luận án TS. Ngôn ngữ học : 5.04.08
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khảo sát hệ thuật ngữ tin học - viễn thông tiếng Việt : Luận án TS. Ngôn ngữ học : 5.04.08

Nguyễn, Thị Kim Thanh; Nguyễn, Hồng Cổn, Người hướng dẫn; Nguyễn, Văn Khang, Người hướng dẫn

V_L2_00584; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34850

Truy cập trực tuyến

16
Cú phân từ định ngữ, trạng ngữ tiếng Anh và các kết cấu tương đương trong tiếng Việt : Luận án TS. Ngôn ngữ học : 62.22.01.01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cú phân từ định ngữ, trạng ngữ tiếng Anh và các kết cấu tương đương trong tiếng Việt : Luận án TS. Ngôn ngữ học : 62.22.01.01

Hà, Thành Chung; Nguyễn, Hồng Cổn, người hướng dẫn; Đoàn, Thiện Thuật, người hướng dẫn

V_L2_00923; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34823

Truy cập trực tuyến

17
Phương thức biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến trong tiếng Anh: Liên hệ với tiếng Việt : Luận án TS Ngôn ngữ học: 5.04.08
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương thức biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến trong tiếng Anh: Liên hệ với tiếng Việt : Luận án TS Ngôn ngữ học: 5.04.08

Trần, Chi Mai; Hoàng, Trọng Phiến, Người hướng dẫn; Nguyễn, Hồng Cổn, Người hướng dẫn

V_L2_00628; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34842

Truy cập trực tuyến

18
Cấu trúc và ngữ nghĩa của từ láy trong tiếng Trung (Liên hệ với tiếng Việt) : Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cấu trúc và ngữ nghĩa của từ láy trong tiếng Trung (Liên hệ với tiếng Việt) : Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202

Li, Dong Jin; Nguyễn, Hồng Cổn; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Li, D. J. (2018). Cấu trúc và ngữ nghĩa của từ láy trong tiếng Trung (Liên hệ với tiếng Việt). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60220240; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63793; 495.181 LI 2018 / 02050005382

Truy cập trực tuyến

19
Đặc điểm của các biểu thức thời gian trong câu tiếng Việt
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đặc điểm của các biểu thức thời gian trong câu tiếng Việt

Vũ, Thị Hương Thảo; Nguyễn, Hồng Côn; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ, T. H. T. (2005). Đặc điểm của các biểu thức thời gian trong câu tiếng Việt. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 50408; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/75022; 495.92282 VU-T 2005/V_L2_00627; VU-T

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thành ngữ nói về tính cách con người trong tiếng Hán (Liên hệ với thành ngữ tiếng Việt) : Luận văn ThS. Ngôn ngữ học : 60 22 01

Lý Lệ; Nguyễn Hồng Cổn người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (495.17 LY-L 2013)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 46  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2008  (9)
  2. 2008đến2009  (3)
  3. 2010đến2012  (4)
  4. 2013đến2015  (4)
  5. Sau 2015  (26)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...