skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 43  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp gốm Dititanat của một số nguyên tố đất hiếm Ln2Ti207 Ln La Pr Y và thăm dò ảnh hưởng của chúng đến gốm Barititanat BaTiO3 Luận án PTS Hoá học 1 04 01

Nghiêm Xuân Thung

ĐHTH HN; 1994

Truy cập trực tuyến

2
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm thủy tinh hệ CaO-MgO-SiO 2 từ talc Phú Thọ và ảnh hưởng của B 2O3, Al2O3 kích thước nano đến cấu trúc và tính chất của vật liệu
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm thủy tinh hệ CaO-MgO-SiO 2 từ talc Phú Thọ và ảnh hưởng của B 2O3, Al2O3 kích thước nano đến cấu trúc và tính chất của vật liệu

Lương, Viết Cường; Nghiêm, Xuân Thung

Lương, V. C. (2012). Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm thủy tinh hệ CaO-MgO-SiO 2 từ talc Phú Thọ và ảnh hưởng của B 2O3, Al2O3 kích thước nano đến cấu trúc và tính chất của vật liệu. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9491

Truy cập trực tuyến

3
Nghiên cứu tổng hợp gốm monticellite CaO.MgO.SiO2 và ảnh hưởng của oxit Fe2O3, Cr2O3 đến cấu trúc và tính chất của gốm
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp gốm monticellite CaO.MgO.SiO2 và ảnh hưởng của oxit Fe2O3, Cr2O3 đến cấu trúc và tính chất của gốm

Nguyễn, Thu Hiền; Nghiêm, Xuân Thung, 1950-

Nguyễn, T. H. (2011). Nghiên cứu tổng hợp gốm monticellite CaO.MgO.SiO2 và ảnh hưởng của oxit Fe2O3, Cr2O3 đến cấu trúc và tính chất của gốm. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9090; 546 NG-H 2011 / 01050000065

Truy cập trực tuyến

4
Tổng hợp gốm Dititanat của một số nguyên tố đất hiếm (Ln2Ti207,Ln:La,Pr,Y) và thăm dò ảnh hưởng của chúng đến gốm Barititanat (BaTiO3)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp gốm Dititanat của một số nguyên tố đất hiếm (Ln2Ti207,Ln:La,Pr,Y) và thăm dò ảnh hưởng của chúng đến gốm Barititanat (BaTiO3)

Nghiêm, Xuân Thung; Phan, Văn Tường

Nghiêm, X. T. (1994). Tổng hợp gốm Dititanat của một số nguyên tố đất hiếm (Ln2Ti207,Ln:La,Pr,Y) và thăm dò ảnh hưởng của chúng đến gốm Barititanat (BaTiO3). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L1_00055; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38532

Truy cập trực tuyến

5
Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia hỗn hợp tro bay - CMC đến tính chất của xi măng
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia hỗn hợp tro bay - CMC đến tính chất của xi măng

Phạm, Thị Chọn; Nghiêm, Xuân Thung

Phạm, T. C. (2014). Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia hỗn hợp tro bay - CMC đến tính chất của xi măng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050001829; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39020

Truy cập trực tuyến

6
Nghiên cứu điều chế ZnO chất lượng cao từ quặng kẽm Bắc Kạn bằng phương pháp Amoni
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu điều chế ZnO chất lượng cao từ quặng kẽm Bắc Kạn bằng phương pháp Amoni

Trần, Ngọc Vượng; Nghiêm, Xuân Thung

Trần, N. V. (2014). Nghiên cứu điều chế ZnO chất lượng cao từ quặng kẽm Bắc Kạn bằng phương pháp Amoni. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050001820; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39031

Truy cập trực tuyến

7
Nghiên cứu sử dụng thủy tinh từ chất thải điện – điện tử để sản xuất vật liệu nhẹ không nung ứng dụng trong xây dựng
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng thủy tinh từ chất thải điện – điện tử để sản xuất vật liệu nhẹ không nung ứng dụng trong xây dựng

Đặng, Trung Qúy; Nghiêm, Xuân Thung

Đặng, T. Q. (2013). Nghiên cứu sử dụng thủy tinh từ chất thải điện – điện tử để sản xuất vật liệu nhẹ không nung ứng dụng trong xây dựng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050001379; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39687

Truy cập trực tuyến

8
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm thủy tinh hệ CaO-MgO-SiO2 từ talc Phú Thọ và ảnh hưởng của B2O3, Al2O3 kích thước nano đến cấu trúc và tính chất của vật liệu
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm thủy tinh hệ CaO-MgO-SiO2 từ talc Phú Thọ và ảnh hưởng của B2O3, Al2O3 kích thước nano đến cấu trúc và tính chất của vật liệu

Lương, Viết Cường; Nghiêm, Xuân Thung

Lương, V. C. (2012). Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm thủy tinh hệ CaO-MgO-SiO2 từ talc Phú Thọ và ảnh hưởng của B2O3, Al2O3 kích thước nano đến cấu trúc và tính chất của vật liệu. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000782; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37739

Truy cập trực tuyến

9
Nghiên cứu tổng hợp gốm monticelite CaO.MgO.SiO2 và ảnh hưởng của oxit Fe2O3, Cr2O3 đến cấu trúc và tính chất của gốm
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp gốm monticelite CaO.MgO.SiO2 và ảnh hưởng của oxit Fe2O3, Cr2O3 đến cấu trúc và tính chất của gốm

Nguyễn, Thu Hiền; Nghiêm, Xuân Thung

Nguyễn, T. H. (2011). Nghiên cứu tổng hợp gốm monticelite CaO.MgO.SiO2 và ảnh hưởng của oxit Fe2O3, Cr2O3 đến cấu trúc và tính chất của gốm. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000065; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37752

Truy cập trực tuyến

10
Nghiên cứu tổng hợp gốm Akermanite 2CaO.MgO.2SiO2 và ảnh hưởng của Oxit TiO2, ZrO2 đến cấu trúc và tính chất của gốm
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp gốm Akermanite 2CaO.MgO.2SiO2 và ảnh hưởng của Oxit TiO2, ZrO2 đến cấu trúc và tính chất của gốm

Vũ, Thị Mai Anh; Nghiêm, Xuân Thung

Vũ, T. M. A. (2011). Nghiên cứu tổng hợp gốm Akermanite 2CaO.MgO.2SiO2 và ảnh hưởng của Oxit TiO2, ZrO2 đến cấu trúc và tính chất của gốm. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000343; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37746

Truy cập trực tuyến

11
Nghiên cứu tổng hợp và khả năng hấp phụ của Graphen Oxit Dopping kim loại chuyển tiếp : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp và khả năng hấp phụ của Graphen Oxit Dopping kim loại chuyển tiếp : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 13

Nguyễn, Thị Phương; Vũ, Đình Ngọ; Nghiêm, Xuân Thung

Nguyễn, T. P. (2015). Nghiên cứu tổng hợp và khả năng hấp phụ của Graphen Oxit Dopping kim loại chuyển tiếp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11373

Truy cập trực tuyến

12
Nghiên cứu biến tính khoáng diatomit Phú Yên làm phụ gia cho phân bón giải phóng chậm, phục vụ nông nghiệp bền vững
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu biến tính khoáng diatomit Phú Yên làm phụ gia cho phân bón giải phóng chậm, phục vụ nông nghiệp bền vững

Phạm, Thị Thưởng; Đào, Văn Hoằng; Nghiêm, Xuân Thung

Phạm, T. T. (2015). Nghiên cứu biến tính khoáng diatomit Phú Yên làm phụ gia cho phân bón giải phóng chậm, phục vụ nông nghiệp bền vững. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11643

Truy cập trực tuyến

13
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm thủy tinh hệ bậc ba MgO-CaO-SiO2 từ nguồn khoáng tự nhiên Talc và Dolomit : Đề tài NCKH. QG.11.10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm thủy tinh hệ bậc ba MgO-CaO-SiO2 từ nguồn khoáng tự nhiên Talc và Dolomit : Đề tài NCKH. QG.11.10

Nghiêm, Xuân Thung; Nguyễn, Đức Thọ; Hoàng, Thị Hương Huế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22993

Truy cập trực tuyến

14
Nghiên cứu tổng hợp và khả năng hấp phụ của Graphen Oxit Dopping kim loại chuyển tiếp
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp và khả năng hấp phụ của Graphen Oxit Dopping kim loại chuyển tiếp

Nguyễn, Thị Phương; Vũ, Đình Ngọ; Nghiêm, Xuân Thung

Nguyễn, T. P. (2015). Nghiên cứu tổng hợp và khả năng hấp phụ của Graphen Oxit Dopping kim loại chuyển tiếp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050002938; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38501

Truy cập trực tuyến

15
Nghiên cứu thu hồi đồng thời Amoni và Photphat từ nước thải Biogas để làm phân bón: Luận án TS. Khoa học vật chất: 62 44 01/
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu thu hồi đồng thời Amoni và Photphat từ nước thải Biogas để làm phân bón: Luận án TS. Khoa học vật chất: 62 44 01/

Lê, Văn Dũng; Nghiêm, Xuân Thung; Trịnh, Lê Hùng

Lê, V. D. (2016). Nghiên cứu thu hồi đồng thời Amoni và Photphat từ nước thải Biogas để làm phân bón. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050003091; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36848

Truy cập trực tuyến

16
Tổng hợp và đánh giá khả năng xử lý môi trường nước của vật liệu trên cơ sở mangan oxit kích thước nanomet trên nền pyroluzit, laterit
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp và đánh giá khả năng xử lý môi trường nước của vật liệu trên cơ sở mangan oxit kích thước nanomet trên nền pyroluzit, laterit

Lê, Mạnh Cường; Nguyễn, Trọng Uyển; Nghiêm, Xuân Thung

Lê, M. C. (2018)Tổng hợp và đánh giá khả năng xử lý môi trường nước của vật liệu trên cơ sở mangan oxit kích thước nanomet trên nền pyroluzit, laterit. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63047

Truy cập trực tuyến

17
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm diopsit CaO.MgO.2SiO2 và ảnh hưởng của ZrO 2 đến cấu trúc, tính chất của vật liệu
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm diopsit CaO.MgO.2SiO2 và ảnh hưởng của ZrO 2 đến cấu trúc, tính chất của vật liệu

Trần, Thị Thảo; Nghiêm, Xuân Thung, 1950-; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Trần, T. T. (2013). Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm diopsit CaO.MgO.2SiO2 và ảnh hưởng của ZrO 2 đến cấu trúc, tính chất của vật liệu. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60440113; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8388; 546 TR-T 2013 / 01050001234

Truy cập trực tuyến

18
Nghiên cứu công nghệ tách antimon và một số kim loại quý trong quặng antimon nghèo Việt Nam
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu công nghệ tách antimon và một số kim loại quý trong quặng antimon nghèo Việt Nam

Lê, Hùng; Nghiêm, Xuân Thung; Nguyễn, Đình Bảng; Trần, Kim Tiến

Lê, H., et al. (2002). Nghiên cứu công nghệ tách antimon và một số kim loại quý trong quặng antimon nghèo Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19677

Truy cập trực tuyến

19
Nghiên cứu tổng hợp gốm kỹ thuật điện Cordierit - Mullit bằng phương pháp Sol-gel : Đề tài NCKH. QT.05.15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp gốm kỹ thuật điện Cordierit - Mullit bằng phương pháp Sol-gel : Đề tài NCKH. QT.05.15

Nghiêm, Xuân Thung; Nguyễn, Thị Khánh Hoan; Nguyễn, Đình Duẩn; Đặng, Trung Quý; Phan, Văn Tường

Nghiêm, X.T., et al. (2006). Nghiên cứu tổng hợp gốm kỹ thuật điện Cordierit - Mullit bằng phương pháp Sol-gel. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21875

Truy cập trực tuyến

20
"Nghiên cứu điều chế gốm xốp Cordierit - Mullit composit ứng dụng làm vật liệu chất mang xúc tác, xử lí môi trường và chịu nhiệt": Đề tài NCKH. QG.06.09
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Nghiên cứu điều chế gốm xốp Cordierit - Mullit composit ứng dụng làm vật liệu chất mang xúc tác, xử lí môi trường và chịu nhiệt": Đề tài NCKH. QG.06.09

Nghiêm, Xuân Thung; Phan, Văn Tường; Lê, Hùng; Nguyễn, Đình Duẫn; Dương, Quốc Văn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21509

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 43  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (3)
 2. 2008đến2010  (2)
 3. 2011đến2012  (3)
 4. 2013đến2015  (10)
 5. Sau 2015  (25)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (28)
 2. Sách  (15)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nghiêm Xuân Thung
 2. Nghiêm, Xuân Thung
 3. Lê, Hùng
 4. Phan, Văn Tường
 5. Phan Văn Tường

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...