skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Note despre filozofia lui Mihai Şora. Dialogul cu sine şi cu celălalt

Neumann, Victor

Orizont, 2011, Issue 11, pp. 6-7

ISSN: 0030-560X

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timişoara between “Fictive Ethnicity” and “Ideal Nation”: The Identity Profile during the Interwar Period

Neumann, Victor

BALCANICA, 2013, Issue XLIV, pp.391-412 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0350-7653 ; E-ISSN: 2406-0801

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timişoara between “fictive ethnicity” and “ideal nation” the identity profile during the interwar period

Neumann Victor

Balcanica (Beograd), 01 January 2013, Vol.2013(44), pp.391-412 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0350-7653 ; DOI: 10.2298/BALC1344391N

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peculiarities of the translation and adaptation of the concept of nation in East-Central Europe: the Hungarian and Romanian cases in the nineteenth century.(Report)

Neumann, Victor

Contributions to the History of Concepts, 2012, Vol.7(1), p.72(30) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-9326

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Projective Reed–Muller type codes on rational normal scrolls

Carvalho, Cícero ; Neumann, Victor G.L

Finite Fields and Their Applications, January 2016, Vol.37, pp.85-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1071-5797 ; E-ISSN: 1090-2465 ; DOI: 10.1016/j.ffa.2015.09.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the next-to-minimal weight of projective Reed-Muller codes

Carvalho, Cícero ; Neumann, Victor; Neumann, Victor (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 6, 2017

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The next-to-minimal weights of binary projective Reed-Muller codes

Carvalho, Cícero ; Neumann, Victor; Neumann, Victor (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 6, 2017 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1109/TIT.2016.2611527

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the next-to-minimal weight of projective Reed-Muller codes

Carvalho, Cícero ; Neumann, Victor G. L.

Arxiv ID: 1701.01663

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Projective Nested Cartesian Codes

Carvalho, Cícero ; Neumann, Victor ; López, Hiram

Bulletin of the Brazilian Mathematical Society, New Series, 2017, Vol.48(2), pp.283-302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-7544 ; E-ISSN: 1678-7714 ; DOI: 10.1007/s00574-016-0010-z

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rememorarea trecutului într-o altă paradigmă culturală

Neumann, Victor

Dilema, 2003, Issue 518, p. 9

ISSN: 1221-3055

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Naţionalism şi populism

Neumann, Victor

Dilema, 2002, Issue 484, p. 7

ISSN: 1221-3055

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM BESTIMMEN DES DURCHFLUSSES EINER STRÖMENDEN FLÜSSIGKEIT
PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE DÉTERMINATION DU DÉBIT D'UN FLUIDE EN ÉCOULEMENT
METHOD AND DEVICE FOR DETERMINING THE THROUGHPUT OF A FLOWING FLUID

Verjus, Christophe ; Renevey, Philippe ; Neumann, Victor

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCEDE ET DISPOSITIF DE DETERMINATION DU DEBIT D'UN FLUIDE EN ECOULEMENT
METHOD AND APPARATUS TO DEFINE THE VELOCITY OF A FLOWING LIQUID

Verjus, Christophe ; Renevey, Philippe ; Neumann, Victor

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Procedure and apparition to define the velocity of a flowing liquid

Verjus, Christophe ; Renevey, Philippe ; Neumann, Victor

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Procedimiento y dispositivo para la determinación del caudal de un fluido circulante

Verjus, Christophe ; Renevey, Philippe ; Neumann, Victor

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren und Vorrichtung zum Bestimmen des Durchflusses einer strömenden Flüssigkeit

Verjus, Christophe ; Renevey, Philippe ; Neumann, Victor

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and device for determining the throughput of a flowing fluid

Verjus Christophe ; Renevey Philippe ; Neumann Victor

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fremgangsmåde og indretning til bestemmelse af gennemstrømningen af en strømmende væske

Verjus, Christophe ; Neumann, Victor ; Renevey, Philippe

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and device for determining the throughput of a flowing fluid

Verjus Christophe ; Renevey Philippe ; Neumann Victor

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND DEVICE FOR DETERMINING THE THROUGHPUT OF A FLOWING FLUID

Verjus Christophe ; Renevey Philippe ; Neumann Victor

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (4)
 2. 2003đến2005  (4)
 3. 2006đến2010  (9)
 4. 2011đến2014  (14)
 5. Sau 2014  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (26)
 2. French  (7)
 3. German  (7)
 4. Chinese  (4)
 5. Danish  (1)
 6. Spanish  (1)
 7. Korean  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Neumann, Victor
 2. Verjus, Christophe
 3. Renevey, Philippe
 4. Carvalho, Cícero
 5. Neumann, Victor G. L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...