skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate America's quest for an ideal MBA. (Master of Business Administration degree)

Neelankavil, James P.

Journal of Management Development, July, 1994, Vol.13(5), p.38(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0262-1711

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-efficacy as an antecedent of cognition and affect in technology acceptance

Kulviwat, Songpol; Bruner, Gordon C ; Neelankavil, James P

The journal of consumer marketing, 2014, Vol.31(3), pp. 190-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-3761

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The economic competitiveness of countries a principal factors approach

Stevans, Lonnie K. ; Neelankavil, James P. ; Mendoza, Ronald ; Shankar, Savita;; Stevans, Lonnie K ; Neelankavil, James P ; Mendoza, Ronald ; Shankar, Savita

International journal of economics and finance, 2012, Vol.4(12), pp. 76-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1916-971X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entrepreneurship and innovation initiatives among Asian multinationals

Licuanan, Victoria S. ; Sengupta, Kaushik ; Neelankavil, James P.

International Journal of Commerce and Management, 2015, pp.67-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10569219 ; E-ISSN: 17588529

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic resource commitment of high-technology firms: An international comparison

Neelankavil, James P ; Alaganar, V.T

Journal of Business Research, 2003, Vol.56(6), pp.493-502 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963 ; E-ISSN: 1873-7978 ; DOI: 10.1016/S0148-2963(01)00264-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determinants of managerial performance a cross-cultural comparison of the perceptions of middle-level managers in four countries

Neelankavil, James P; Mathur, Anil ; Zhang, Yong

Journal of international business studies : JIBS : the journal of the Academy of International Business ; Journal of international business studies, 2000, Vol.31(1), pp.121-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2506

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of culture on advertising effectiveness in China and the USA: a cross-cultural study

Zhang, Yong ; Neelankavil, James P.

European Journal of Marketing, Jan-Feb, 1997, Vol.31(1-2), p.134(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-0566

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of foreign language and models in print advertisements in East Asian countries

Neelankavil, James P ; Mummalaneni, Venkatapparao ; Sessions, David N

European Journal of Marketing, 01 April 1995, Vol.29(4), pp.24-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-0566 ; E-ISSN: 1758-7123 ; DOI: 10.1108/03090569510086639

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of culture on advertising effectiveness in China and the USA

Zhang, Yong ; Neelankavil, James P

European Journal of Marketing, 01 March 1997, Vol.31(2), pp.134-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-0566 ; E-ISSN: 1758-7123 ; DOI: 10.1108/03090569710157106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product development and innovation for developing countries

Chandra, Mahesh ; Neelankavil, James P

Journal of Management Development, 24 October 2008, Vol.27(10), pp.1017-1025 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0262-1711 ; E-ISSN: 1758-7492 ; DOI: 10.1108/02621710810916277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The best of the best: lessons from the top performing American corporations, 1954-2005

Neelankavil, James P ; Comer, Debra R

Journal of Management Development, 29 May 2007, Vol.26(5), pp.499-515 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0262-1711 ; E-ISSN: 1758-7492 ; DOI: 10.1108/02621710710748338

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management Development and Training Programmes in Japanese Firms

Neelankavil, James P

Journal of Management Development, 01 March 1992, Vol.11(3), pp.12-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0262-1711 ; E-ISSN: 1758-7492 ; DOI: 10.1108/02621719210009938

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate America′s Quest for an Ideal MBA

Neelankavil, James P

Journal of Management Development, 01 July 1994, Vol.13(5), pp.38-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0262-1711 ; E-ISSN: 1758-7492 ; DOI: 10.1108/02621719410058374

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (3)
 2. 1995đến1999  (3)
 3. 2000đến2006  (2)
 4. 2007đến2012  (3)
 5. Sau 2012  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Neelankavil, James P
 2. Neelankavil, James
 3. Neelankavil, J.P.
 4. James P. Neelankavil
 5. Zhang, Yong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...