skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 110  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effect of Curcumin on Intracellular pH (pHi), Membrane Hyperpolarization and Sperm Motility

Naz, Rajesh K

Journal of reproduction & infertility, April 2014, Vol.15(2), pp.62-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2228-5482 ; PMID: 24918078 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Female genital tract immunity: distinct immunological challenges for vaccine development

Naz, Rajesh K

Journal of Reproductive Immunology, January 2012, Vol.93(1), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-0378 ; E-ISSN: 1872-7603 ; DOI: 10.1016/j.jri.2011.09.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of curcumin on intracellular pH (pHi), membrane hyperpolarization and sperm motility.(Original Article)(Report)

Naz, Rajesh K.

Journal of Reproduction and Infertility, April-June, 2014, Vol.15(2), p.62(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1726-7536

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fertilization Antigen-1: cDNA Cloning, Testis-Specific Expression, and Immunocontraceptive Effects

Zhu, Xiaolong ; Naz, Rajesh K.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 29 April 1997, Vol.94(9), pp.4704-4709 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contraceptive Vaccines

Naz, Rajesh

Drugs, 2005, Vol.65(5), pp.593-603 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-6667 ; E-ISSN: 1179-1950 ; DOI: 10.2165/00003495-200565050-00002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antibodies to prostate-specific antigen in immunoinfertile women and men

Naz, Rajesh K. ; Butler, Thomas S.

Journal of Reproductive Immunology, April, 2013, Vol.97(2), p.217(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-0378

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dermatologic therapy with cardiotonic digitalis?

Naz, Rajesh K

Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), July 2008, Vol.105(1), pp.5-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 8750-7587 ; PMID: 18483156 Version:1 ; DOI: 10.1152/japplphysiol.90650.2008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of human sperm proteins that interact with human zona pellucida3 (ZP3) using yeast two-hybrid system

Naz, Rajesh K ; Dhandapani, Latha

Journal of Reproductive Immunology, 2010, Vol.84(1), pp.24-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-0378 ; E-ISSN: 1872-7603 ; DOI: 10.1016/j.jri.2009.10.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antibodies to prostate-specific antigen in immunoinfertile women and men

Naz, Rajesh K ; Butler, Thomas S

Journal of Reproductive Immunology, April 2013, Vol.97(2), pp.217-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-0378 ; E-ISSN: 1872-7603 ; DOI: 10.1016/j.jri.2012.11.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monoclonal antibody to a human germ cell membrane glycoprotein that inhibits fertilization

Naz, Rajesh K. ; Alexander, Nancy J. ; Isahakia, Mohamed ; Hamilton, Marilyn S.

Science, July 20, 1984, Vol.225, p.342(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monoclonal antibody to a human germ cell membrane glycoprotein that inhibits fertilization

Naz, Rajesh K. ; Alexander, Nancy J. ; Isahakia, Mohamed ; Hamilton, Marilyn S.

Science, July 20, 1984, Vol.225, p.342(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel human prostate-specific gene-1 (HPG-1): molecular cloning, sequencing, and its potential involvement in prostate carcinogenesis

Herness, Elizabeth A ; Naz, Rajesh K

Cancer research, 15 January 2003, Vol.63(2), pp.329-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; PMID: 12543784 Version:1

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent advances in contraceptive vaccine development: a mini-review

Naz, Rajesh K ; Gupta, Satish K ; Gupta, Jagdish C ; Vyas, Hemant K ; Talwar, And G. P

Human Reproduction, 2005, Vol.20(12), pp.3271-3283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1161 ; E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: 10.1093/humrep/dei256

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monoclonal Antibody to a Human Germ Cell Membrane Glycoprotein that Inhibits Fertilization

Naz, Rajesh K. ; Alexander, Nancy J. ; Isahakia, Mohamed ; Hamilton, Marilyn S.

Science, 20 July 1984, Vol.225(4659), pp.342-344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of genetically engineered human sperm immunocontraceptives

Naz, Rajesh K

Journal of Reproductive Immunology, 2009, Vol.83(1), pp.145-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-0378 ; E-ISSN: 1872-7603 ; DOI: 10.1016/j.jri.2009.06.260

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The fertilization antigen-1 does not have proteolytic/acrosin activity, but its monoclonal antibody inhibits sperm capacitation and acrosome reaction

Kaplan, Paul ; Naz, Rajesh K

Fertility and Sterility, August 1992, Vol.58(2), pp.396-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-0282 ; E-ISSN: 1556-5653 ; DOI: 10.1016/S0015-0282(16)55193-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Immune Infertility: Impact of Immune Reactions on Human Fertility
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immune Infertility: Impact of Immune Reactions on Human Fertility

Krause, Walter K. H ; Naz, Rajesh K;; Krause, Walter K.H. ; Naz, Rajesh K.

ISBN: 978-3-319-40786-9 ; E-ISBN: 978-3-319-40788-3 ; DOI: 10.1007/978-3-319-40788-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infertility due to antisperm antibodies

Ohl, Dana A ; Naz, Rajesh K

Urology, 1995, Vol.46(4), pp.591-602 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-4295 ; E-ISSN: 1527-9995 ; DOI: 10.1016/S0090-4295(99)80282-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presence of antibodies to sperm YLP 12 synthetic peptide in sera and seminal plasma of immunoinfertile men

Naz, Rajesh K ; Chauhan, Subhash C

Molecular Human Reproduction, 2001, Vol.7(1), pp.21-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-2407

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human sperm-specific peptide vaccine that causes long-term reversible contraception

Naz, Rajesh K ; Chauhan, Subhash C

Biology of reproduction, August 2002, Vol.67(2), pp.674-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3363 ; PMID: 12135913 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 110  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (72)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (10)
 2. 1990đến1994  (23)
 3. 1995đến1999  (26)
 4. 2000đến2005  (15)
 5. Sau 2005  (36)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (98)
 2. French  (5)
 3. German  (4)
 4. Norwegian  (2)
 5. Finnish  (2)
 6. Danish  (1)
 7. Spanish  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (2)
 2. R - Medicine.  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Naz, Rajesh K.
 2. Naz, R.K.
 3. Naz, Rk
 4. Krause, Walter K.H
 5. Naz, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...