skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Support for Democracy in Iran

Tezcür, Güneş Murat ; Azadarmaki, Taghi ; Bahar, Mehri ; Nayebi, Hooshang

Political Research Quarterly, June 2012, Vol.65(2), pp.235-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1065-9129 ; E-ISSN: 1938-274X ; DOI: 10.1177/1065912910395326

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptualizing Occupational Prestige: An Empirical Case Study from Iran

Nayebi, Hooshang ; Abdollahyan, Hamid

Asian Journal of Social Science, 2009, Vol.37(2), pp.192-207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1568-4849 ; E-ISSN: 1568-5314 ; DOI: 10.1163/156853109X415336

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Indigenous Ecological Knowledge in Managing Rangelands Sustainably in Northern Iran

Ghorbani, Mehdi ; Azarnivand, Hossein ; Mehrabi, Ali Akbar ; Jafari, Mohammad ; Nayebi, Hooshang ; Seeland, Klaus

Ecology and Society, 2013, Vol.18(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 17083087

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nayebi, Hooshang
  2. Nayebi, H.
  3. Mehri Bahar
  4. Abdollahyan, Hamid
  5. Bahar, Mehri

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...