skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A stabilized finite element method for certified solution with bounds in static and frequency analyses of piezoelectric structures
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A stabilized finite element method for certified solution with bounds in static and frequency analyses of piezoelectric structures

Chen, L.; Zhang, Y. W.; Liu, G. R; Nguyen-Xuan H.

ISIKNOWLEDGE; 0045-7825; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27820; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782512001818

Truy cập trực tuyến

2
Adaptive analysis using the node-based smoothed finite element method (NS-FEM)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive analysis using the node-based smoothed finite element method (NS-FEM)

Nguyen, Thoi, T.; Nguyen, Xuan H.; Tran, Nguyen C.

ISIKNOWLEDGE; 2040-7939; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28838

Truy cập trực tuyến

3
A novel singular node-based smoothed finite element method (NS-FEM) for upper bound solutions of fracture problems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel singular node-based smoothed finite element method (NS-FEM) for upper bound solutions of fracture problems

G. R., Liu; L., Chen; T., Nguyen-Thoi; K. Y., Zeng; G. Y., Zhang; Christopher J., Skousen

00295981; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30516

Truy cập trực tuyến

4
A novel Galerkin-like weakform and a superconvergent alpha finite element method (S alpha FEM) for mechanics problems using triangular meshes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel Galerkin-like weakform and a superconvergent alpha finite element method (S alpha FEM) for mechanics problems using triangular meshes

Nguyen, Xuan H; Nguyen, Thoi T; Liu, G. R

ISIKNOWLEDGE; 0021-9991; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30134

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A mixed node-based smoothed finite element method (MNS-FEM) for elasticity

Leonetti, Leonardo ; Garcea, Giovanni ; Nguyen-Xuan, Hung

Engineering with Computers, 2017, Vol.33(4), pp.819-834 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0177-0667 ; E-ISSN: 1435-5663 ; DOI: 10.1007/s00366-017-0500-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update-grid reanalysis method based on NS-FEM for 3D heat transfer problems

Chong, Hao ; Wang, Hu ; Li, Enying

Engineering Analysis with Boundary Elements, October 2018, Vol.95, pp.142-153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0955-7997 ; E-ISSN: 1873-197X ; DOI: 10.1016/j.enganabound.2018.07.010

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A stabilized finite element method for certified solution with bounds in static and frequency analyses of piezoelectric structures

Chen, L ; Zhang, Y.W ; Liu, G.R ; Nguyen-Xuan, H ; Zhang, Z.Q

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 01 October 2012, Vol.241-244, pp.65-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7825 ; E-ISSN: 1879-2138 ; DOI: 10.1016/j.cma.2012.05.018

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A combined scheme of edge-based and node-based smoothed finite element methods for Reissner–Mindlin flat shells

Nguyen-Hoang, Son ; Phung-Van, Phuc ; Natarajan, Sundararajan ; Kim, Hyun-Gyu

Engineering with Computers, 2016, Vol.32(2), pp.267-284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0177-0667 ; E-ISSN: 1435-5663 ; DOI: 10.1007/s00366-015-0416-z

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A temporal stable node-based smoothed finite element method for three-dimensional elasticity problems

Feng, H. ; Cui, X. ; Li, G. ; Feng, S.

Computational Mechanics, 2014, Vol.53(5), pp.859-876 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-7675 ; E-ISSN: 1432-0924 ; DOI: 10.1007/s00466-013-0936-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A stable node-based smoothed finite element method for acoustic problems

Wang, G ; Cui, X.Y ; Feng, H ; Li, G.Y

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 01 December 2015, Vol.297, pp.348-370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7825 ; E-ISSN: 1879-2138 ; DOI: 10.1016/j.cma.2015.09.005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of underwater acoustic scattering problems using stable node-based smoothed finite element method

Chai, Yingbin ; Li, Wei ; Li, Tianyun ; Gong, Zhixiong ; You, Xiangyu

Engineering Analysis with Boundary Elements, November 2016, Vol.72, pp.27-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0955-7997 ; E-ISSN: 1873-197X ; DOI: 10.1016/j.enganabound.2016.08.005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An alternative alpha finite element method (A α FEM) for free and forced structural vibration using triangular meshes

Nguyen-Thanh, N ; Rabczuk, Timon ; Nguyen-Xuan, H ; Bordas, Stéphane P.A

Journal of Computational and Applied Mathematics, 2010, Vol.233(9), pp.2112-2135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-0427 ; E-ISSN: 1879-1778 ; DOI: 10.1016/j.cam.2009.08.117

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A node-based smoothed finite element method (NS-FEM) for upper bound solution to visco-elastoplastic analyses of solids using triangular and tetrahedral meshes

Nguyen-Thoi, T ; Vu-Do, H.C ; Rabczuk, T ; Nguyen-Xuan, H

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2010, Vol.199(45), pp.3005-3027 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7825 ; E-ISSN: 1879-2138 ; DOI: 10.1016/j.cma.2010.06.017

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new hybrid smoothed FEM for static and free vibration analyses of Reissner–Mindlin Plates

Wu, F. ; Liu, G. ; Li, G. ; Cheng, A. ; He, Z.

Computational Mechanics, 2014, Vol.54(3), pp.865-890 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-7675 ; E-ISSN: 1432-0924 ; DOI: 10.1007/s00466-014-1039-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A smoothed coupled NS/nES-FEM for dynamic analysis of 2D fluid–solid interaction problems

Nguyen-Thoi, T ; Phung-Van, P ; Nguyen-Hoang, S ; Lieu-Xuan, Q

Applied Mathematics and Computation, 01 April 2014, Vol.232, pp.324-346 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0096-3003 ; E-ISSN: 1873-5649 ; DOI: 10.1016/j.amc.2014.01.052

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polyhedral smoothed finite element method for thermoelastic analysis

Kim, Hobeom ; Im, Seyoung

Journal of Mechanical Science and Technology, 2017, Vol.31(12), pp.5937-5949 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1738-494X ; E-ISSN: 1976-3824 ; DOI: 10.1007/s12206-017-1138-5

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A superconvergent alpha finite element method (SαFEM) for static and free vibration analysis of shell structures

Chai, Yingbin ; Li, Wei ; Liu, Guirong ; Gong, Zhixiong ; Li, Tianyun

Computers and Structures, 15 January 2017, Vol.179, pp.27-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7949 ; E-ISSN: 1879-2243 ; DOI: 10.1016/j.compstruc.2016.10.021

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel node-based smoothed finite element method with linear strain fields for static, free and forced vibration analyses of solids

Li, Y ; Liu, G.R

Applied Mathematics and Computation, 01 July 2019, Vol.352, pp.30-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0096-3003 ; E-ISSN: 1873-5649 ; DOI: 10.1016/j.amc.2019.01.043

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel Galerkin-like weakform and a superconvergent alpha finite element method (S αFEM) for mechanics problems using triangular meshes

Liu, G.R ; Nguyen-Xuan, H ; Nguyen-Thoi, T ; Xu, X

Journal of Computational Physics, 2009, Vol.228(11), pp.4055-4087 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9991 ; E-ISSN: 1090-2716 ; DOI: 10.1016/j.jcp.2009.02.017

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2011  (2)
 3. 2012đến2013  (1)
 4. 2014đến2015  (4)
 5. Sau 2015  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyen-Xuan, H
 2. Liu, G. R
 3. Liu, G.R
 4. Li, G.Y.
 5. Nguyen-Thoi, T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...