skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Titularidad y sujetos pasivos de los derechos fundamentales
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Titularidad y sujetos pasivos de los derechos fundamentales

Núñez Poblete, Manuel A.

Revista de Derecho Público, 03/26/2015, Vol.0(63) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-0267 ; E-ISSN: 0719-5249 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5354/0719-5249.2001.36291

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La constitución de la propiedad indígena como fin de la expropiación por interés nacional

Núñez Poblete, Manuel A

Revista de derecho (Valdivia), 01 June 2017, Vol.30(1), pp.205-233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0718-0950 ; E-ISSN: 0718-0950

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS EN EL PROCESO DE INAPLICABILIDAD EN CHILE: EXAMEN A UN QUINQUENIO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Núñez Poblete, Manuel A

Estudios constitucionales, January 2012, Vol.10(1), pp.15-64

ISSN: 0718-5200 ; E-ISSN: 0718-5200 ; DOI: 10.4067/S0718-52002012000100002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
El neoconstitucionalismo y el recurso a los valores en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El neoconstitucionalismo y el recurso a los valores en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno

Núñez Poblete, Manuel A

Revista de derecho (Valparaíso), 2010, Issue 34 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 0718-6851 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-68512010000100016

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Núñez Poblete, Manuel A.
  2. Núñez Poblete, Manuel
  3. Poblet, M.A.N.
  4. Poblete, Man

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...