skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supplementary Material for "Hand Postures for Sonification Control"

Hermann, Thomas ; Nölker, Claudia ; Ritter, Helge

DOI: 10.4119/unibi/2707114

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nölker, Claudia
  2. Ritter, Helge
  3. Hermann, Thomas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...