skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 9.807  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mentuhotep III as Osiris, re-inscribed for King Merenptah

Museum of Fine Arts, Boston

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

33.423b; Museum of Fine Arts, Boston

Dr. Joanne Rowland ; Dr. Geoffrey Tassie; Museum of Fine Arts; Boston

DOI: 10.17171/1-9-2945-1 ; Related DOI: 10.17171/1-9-279

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

33.417b; Museum of Fine Arts, Boston

Dr. Joanne Rowland ; Dr. Geoffrey Tassie; Museum of Fine Arts; Boston

DOI: 10.17171/1-9-2937-5 ; Related DOI: 10.17171/1-9-271

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

33.423a; Museum of Fine Arts, Boston

Dr. Joanne Rowland ; Dr. Geoffrey Tassie; Museum of Fine Arts; Boston

DOI: 10.17171/1-9-2944-6 ; Related DOI: 10.17171/1-9-278

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

33.416c; Museum of Fine Arts, Boston

Dr. Joanne Rowland ; Dr. Geoffrey Tassie; Museum of Fine Arts; Boston

DOI: 10.17171/1-9-2935-1 ; Related DOI: 10.17171/1-9-268

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

33.422; Museum of Fine Arts, Boston

Dr. Joanne Rowland ; Dr. Geoffrey Tassie; Museum of Fine Arts; Boston

DOI: 10.17171/1-9-2943-2 ; Related DOI: 10.17171/1-9-277

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

33.416b; Museum of Fine Arts, Boston

Dr. Joanne Rowland ; Dr. Geoffrey Tassie; Museum of Fine Arts; Boston

DOI: 10.17171/1-9-2934-6 ; Related DOI: 10.17171/1-9-267

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

33.422; Museum of Fine Arts, Boston

Dr. Joanne Rowland ; Dr. Geoffrey Tassie; Museum of Fine Arts; Boston

DOI: 10.17171/1-9-2943-3 ; Related DOI: 10.17171/1-9-277

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

33.422; Museum of Fine Arts, Boston

Dr. Joanne Rowland ; Dr. Geoffrey Tassie; Museum of Fine Arts; Boston

DOI: 10.17171/1-9-2943-5 ; Related DOI: 10.17171/1-9-277

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

33.416b; Museum of Fine Arts, Boston

Dr. Joanne Rowland ; Dr. Geoffrey Tassie; Museum of Fine Arts; Boston

DOI: 10.17171/1-9-2934-7 ; Related DOI: 10.17171/1-9-267

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

33.422; Museum of Fine Arts, Boston

Dr. Joanne Rowland ; Dr. Geoffrey Tassie; Museum of Fine Arts; Boston

DOI: 10.17171/1-9-2943-6 ; Related DOI: 10.17171/1-9-277

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

33.416b; Museum of Fine Arts, Boston

Dr. Joanne Rowland ; Dr. Geoffrey Tassie; Museum of Fine Arts; Boston

DOI: 10.17171/1-9-2934-9 ; Related DOI: 10.17171/1-9-267

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

33.422; Museum of Fine Arts, Boston

Dr. Joanne Rowland ; Dr. Geoffrey Tassie; Museum of Fine Arts; Boston

DOI: 10.17171/1-9-2943-4 ; Related DOI: 10.17171/1-9-277

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

33.416b; Museum of Fine Arts, Boston

Dr. Joanne Rowland ; Dr. Geoffrey Tassie; Museum of Fine Arts; Boston

DOI: 10.17171/1-9-2934-8 ; Related DOI: 10.17171/1-9-267

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

33.416b; Museum of Fine Arts, Boston

Dr. Joanne Rowland ; Dr. Geoffrey Tassie; Museum of Fine Arts; Boston

DOI: 10.17171/1-9-2934-5 ; Related DOI: 10.17171/1-9-267

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

33.422; Museum of Fine Arts, Boston

Dr. Joanne Rowland ; Dr. Geoffrey Tassie; Museum of Fine Arts; Boston

DOI: 10.17171/1-9-2943-1 ; Related DOI: 10.17171/1-9-277

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

33.421; Museum of Fine Arts, Boston

Dr. Joanne Rowland ; Dr. Geoffrey Tassie; Museum of Fine Arts; Boston

DOI: 10.17171/1-9-2942-6 ; Related DOI: 10.17171/1-9-276

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

33.416b; Museum of Fine Arts, Boston

Dr. Joanne Rowland ; Dr. Geoffrey Tassie; Museum of Fine Arts; Boston

DOI: 10.17171/1-9-2934-4 ; Related DOI: 10.17171/1-9-267

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

33.421; Museum of Fine Arts, Boston

Dr. Joanne Rowland ; Dr. Geoffrey Tassie; Museum of Fine Arts; Boston

DOI: 10.17171/1-9-2942-2 ; Related DOI: 10.17171/1-9-276

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

33.416b; Museum of Fine Arts, Boston

Dr. Joanne Rowland ; Dr. Geoffrey Tassie; Museum of Fine Arts; Boston

DOI: 10.17171/1-9-2934-13 ; Related DOI: 10.17171/1-9-267

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 9.807  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1952  (6.870)
 2. 1952đến1963  (52)
 3. 1964đến1978  (47)
 4. 1979đến1991  (54)
 5. Sau 1991  (372)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Hình ảnh  (9.718)
 2. Sách  (78)
 3. Tạp chí  (11)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (17)
 2. English  (7)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Unknown
 2. Museum of Fine Arts; Boston
 3. Dr. Geoffrey Tassie
 4. Dr. Joanne Rowland
 5. Yan Liben

theo chủ đề:

 1. Ancient Near Eastern Studies

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...