skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sacred Space in Early Modern Europe Edited by Will Coster and Andrew Spicer

Murdock, Graeme

History, January 2007, Vol.92(305), pp.113-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-2648 ; E-ISSN: 1468-229X ; DOI: 10.1111/j.1468-229X.2007.388_27.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Márta Fata und Anton Schindling (Hrsgs.), Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen. Helvetisches Bekenntnis, Ethnie und Politik vom 16. Jahrhundert bis 1918 [Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 155]. Münster, Aschendorff 2010, xx + 603 S. ISBN 978 3 402 11580 0. €58

Murdock, Graeme

Church History and Religious Culture, 2012, Vol.92(2-3), pp.407-410 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1871-241X ; E-ISSN: 1871-2428 ; DOI: 10.1163/18712428-09220041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Reviews of Books:National Identity of Romanians in Transylvania Budapest and New York Sorin Mitu
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of Books:National Identity of Romanians in Transylvania Budapest and New York Sorin Mitu

Murdock, Graeme

The American Historical Review, 02/2003, Vol.108(1), pp.285-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/533203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afterword

Murdock, Graeme ; Spicer, Andrew

Past & Present, 2012, Vol. 214(suppl7), pp.275-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-2746 ; E-ISSN: 1477-464X ; DOI: 10.1093/pastj/gtr032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

. Budapest and New York: Central European University Press. 2001. Pp. 314. $55.95

Murdock, Graeme

The American Historical Review, 2003, Vol. 108(1), pp.285-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr/108.1.285

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The importance of being Josiah: an image of Calvinist identity

Murdock, Graeme

The Sixteenth Century Journal, Winter, 1998, Vol.29(4), p.1043(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0361-0160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preface

Murdock, Graeme ; Roberts, Penny ; Spicer, Andrew

Past & Present, 2012, Vol. 214(suppl7), pp.7-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-2746 ; E-ISSN: 1477-464X ; DOI: 10.1093/pastj/gtr026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Living with Religious Diversity in Early-Modern Europe, ed. C. Scott Dixon, Dagmar Freist and Mark Greengrass

Murdock, Graeme

The English Historical Review, 2011, Vol. CXXVI(518), pp.153-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-8266 ; E-ISSN: 1477-4534 ; DOI: 10.1093/ehr/ceq388

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Narratives of Adversity: Jesuits on the Eastern Peripheries of the Habsburg Realms (1640-1773) by Paul Shore (review)

Murdock, Graeme

The Catholic Historical Review, 2013, Vol.99(3), pp.568-569 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-8080 ; E-ISSN: 1534-0708

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Identity of Romanians in Transylvania

Murdock, Graeme

The American Historical Review, pp.285-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charitable Hatred: Tolerance and Intolerance in England, 1500–1700 ‐ By Alexandra Walsham

Murdock, Graeme

History, January 2009, Vol.94(313), pp.97-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-2648 ; E-ISSN: 1468-229X ; DOI: 10.1111/j.1468-229X.2009.444_26.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nobility, Land and Service in Medieval Hungary

Murdock, Graeme

The English Historical Review, p.935 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266 ; E-ISSN: 14774534

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

SHORTER NOTICES

Murdock, Graeme

2001, Vol. CXVI(468), pp.935-a-935 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-8266 ; E-ISSN: 1477-4534

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Miracles of St John Capistran

Murdock, Graeme

The English Historical Review, p.948 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266 ; E-ISSN: 14774534

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

SHORTER NOTICES

Murdock, Graeme

2001, Vol. CXVI(468), pp.948-a-948 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-8266 ; E-ISSN: 1477-4534

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Later Calvinism: International Perspectives. Vol. XXII: Sixteenth Century Essays and Studies

Murdock, Graeme

The English Historical Review, pp.178-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266 ; E-ISSN: 14774534

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

English Presbyterianism, 1590-1640.(Book review)

Murdock, Graeme

The English Historical Review, Dec, 2012, Vol.128(529), p.1517(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-8266

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Living with Religious Diversity in Early-Modern Europe.(Book review)

Murdock, Graeme

The English Historical Review, Feb, 2011, Vol.126(518), p.153(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-8266

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Converting Bohemia: Force and Persuasion in the Catholic Reformation

Murdock, Graeme

Church History, 2010, Vol.79(2), pp.470-472 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-6407 ; E-ISSN: 1755-2613 ; DOI: 10.1017/S0009640710000314

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

English Presbyterianism, 1590–1640

Murdock, Graeme

The English Historical Review, 2012, Vol. 127(529), pp.1539-1541 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-8266 ; E-ISSN: 1477-4534 ; DOI: 10.1093/ehr/ces241

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (3)
 2. 2001đến2002  (10)
 3. 2003đến2007  (5)
 4. 2008đến2010  (5)
 5. Sau 2010  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (27)
 2. Bài báo  (7)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Murdock, Graeme
 2. Murdock, G.
 3. Graeme Murdock
 4. Spicer, Andrew
 5. Spicer, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...