skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Hermite DRK interpolation-based collocation method for the analyses of Bernoulli-Euler beams and Kirchhoff-Love plates.(ORIGINAL PAPER)

Chen, Syuan - Mu ; Wu, Chih - Ping ; Wang, Yung - Ming

Computational Mechanics, April, 2011, Vol.47(4), p.425(29) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-7675

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying the self-tuning fuzzy control with the image detection technique on the obstacle-avoidance for autonomous underwater vehicles

Fang, Ming-Chung ; Wang, Shun-Ming ; Mu-Chen, Wu ; Lin, Yu-Hsien

Ocean Engineering, 01 January 2015, Vol.93, pp.11-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-8018 ; E-ISSN: 1873-5258 ; DOI: 10.1016/j.oceaneng.2014.11.001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying the self-tuning fuzzy control with the image detection technique on the obstacle-avoidance for autonomous underwater vehicles

Fang, Ming - Chung ; Wang, Shun - Ming ; Mu - Chen, Wu ; Lin, Yu - Hsien

Ocean Engineering, Jan 1, 2015, Vol.93, p.11(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-8018

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The performance indicators of university e-library in Taiwan

Ling-Feng Hsieh ; Jiung-Bin Chin ; Mu-Chen Wu

The Electronic Library, 2004, Vol.22(4), p.325-330 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640470410552956

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance evaluation for university electronic libraries in Taiwan

Ling-Feng Hsieh ; Jiung-Bin Chin ; Mu-Chen Wu

The Electronic Library, 2006, Vol.24(2), p.212-224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640470610660387

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
新疆草原毒草白喉乌头高光谱特征提取与分析研究 - Extraction and analysis of hyperspectral data and characteristics from Aconitum leucostomum Worosch in the grassland of Xinjiang
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

新疆草原毒草白喉乌头高光谱特征提取与分析研究 - Extraction and analysis of hyperspectral data and characteristics from Aconitum leucostomum Worosch in the grassland of Xinjiang

温阿敏 ; 郑江华 ; 穆晨 ; 吴秀兰 ; 轩俊伟 ; 王卫 ; Wen Amin, Zheng Jianghua, Mu Chen, Wu Xiulan, Xuan Junwei, Wang Wei , MOD, Xinjiang University, Urumqi Xinjiang 830046, China; 3. Xinjiang Animal Husbandry Department, Urumqi Xinjiang 830046, China; 4. Station of Locust and Mouse Forecast, Yili Kazak Autonomous Prefecture, Yining Xinjiang 835000, China)

中国植保导刊 - China Plant Protection, 2015, Issue 03, pp.5-11

ISSN: 1672-6820

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Study of Correlation Between Serum Vitamin D3 Concentrations and HBV DNA Levels and Immune Response in Chronic Hepatitis Patients

Wang-Sheng Ko ; Yen-Ping Yang ; Fang-Ping Shen ; Mu-Chen Wu ; Chia-Ju Shih ; Mei-Chun Lu ; Yuan-Horng Yan ; Ya-Ling Chiou

Nutrients, 01 April 2020, Vol.12(1114), p.1114 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2072-6643 ; DOI: 10.3390/nu12041114

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wu, Mu-Chen
  2. Mu-Chen Wu
  3. Wu, MC
  4. Mu-Chen, Wu
  5. Jiung-Bin Chin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...